Категория: ПРСР
Дата:

Как ще се точкува по подмярка 4.1 по ПРСР

Готов е проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1, включително критериите за оценка Фермерите и всички останали заинтересовани страни имат на разположение седмица, за да подадат [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Еврокомисията поиска национални планове за биофермерство

Европейската комисия представи нов план за развитие на биологичното производство и препоръча на държавите членки да подготвят национални планове, които да се базират на етапите и размера на [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Трета от ПРСР

Допустими разходи: Разходи за материални инвестиции за: строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Втора от ПРСР

Допустими кандидати: Земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия: да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № [...]

Категория: Uncategorized @hu, ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Първа от ПРСР

Обявяване на процедурата: 02.04.2021 г. Основна цел: Повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България. Общ размер на БФП: 422 218 104, 00 лева Размер на предоставената [...]

Категория: Uncategorized @hu, ПРСР
Дата:

Подмярка 6.3-Стартова помощ за развитието на малките стопанства по ПРСР

Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани, отговарящи на [...]

Категория: ОПИК
Дата:

План за действие в областта на цифровото образование (2021-2027)

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) очертава визията на Европейската комисия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Ще стартират инвестиционни помощи за развитие на бизнеса и иновациите

Инвестиционни помощи за малките и средни предприятия предвижда Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”. Приоритетна област са „Иновации за зелена индустрия” Краен срок за подаване на [...]

Категория: МИГ
Дата:

МИГ Самоков-Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основна цел: Създаване на устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес [...]

cтраница 1 of 2