Европроекти и европейски програми за периода 2021 – 2027 г.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.)

ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. В изминалия период програмата се наричаше Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”(накратко ОПИК)

Като инструмент за прилагане на Европейската политика за сближаване за периода 2021-2027 г. и на Европейския фонд за регионално развитие, ПКИП 2021-2027 г.(преди оперативна програма за иновации и конкурентоспособност) е предвидено да допринася за постигането на следните цели на политиката, определени на европейско ниво.

Европроекти към програмата за иновации и конкурентоспособност могат да се подават в следните направления:

1. По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

2. По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

3. Проект за по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

4. Иновации и растеж на ПКИП 2021-2027

5. Дигитализация

6. Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии

7. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП (малки и средни предриятия), включително чрез производствени инвестиции

8. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Оперативна Програма Конкурентоспособност е един от основните инструменти на Еврофондовете за финансиране на българските предприятия в сферата на производството и услугите. В момента се намираме в преходния период между ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027“. Двете програми преливат една в друга с приоритетите си и предлагат много добри възможности  за кандидатстване по тези европейски програми 2022 г..

Какво реално очакваме?

Предстоящи европрограми 2023 г. – Отворени програми за кандидатстване

Енергийна ефективност на предприятията – европейски програми за зелена енергия 2022 г.

 1. Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

 • мярката вече е обявена за обществено обсъждане и ще бъде отворена за кандидатстване от началото на Април 2022.
 • 50 % БФП и проекти до 300 000 лева
 • Закупуване на оборудване за подобряване на енергийната ефективност: котли, горелки, климатични инсталации, осветление, компресори, изолационни системи и др. Въвеждане и сертифициране на системи за контрол и управление на енергийните ресурси на предприятията
 • Допустими са предприятията от сектор С на НКИД

 

 1. Изграждане на ВИ мощности със съоръжения за локално съхранение

 • мярката ще се обяви в края на лятото на 2022
 • до 75 % БФП и проекти до 300 000 лева
 • Изграждане на ВЕИ мощности за собствена консумация, окомплектовани с батерии, акумулатори и други системи за енергийно съхранение
 • Допустими са производствените предприятия, като мярката ще има сесия за големи предприятия

Подобряване на производството на предприятията

 1. Технологична модернизация

 • мярката ще се обяви през лятото на 2022
 • до 70% БФП в зависимост от размера на предприятието и помощи до 1 милион лева
 • Закупуване на производствено оборудване и съоръжения, които отговарят на стандарти за ефективност, енергийна ефективност и т.н.
 • Допустими са производствени предприятия и предприятия занимаващи се с високотехнологични услуги
 1. Подобряване на производствения капацитет на МСП

 • Мярката ще се обяви към края на 2022
 • до 70% БФП в зависимост от размера на предприятието и помощи до 300 000 лева
 • Закупуване на производствено оборудване и съоръжения
 • Допустими са семейни предприятия, предприятия от творческата индустрия и занаятите
 1. Подкрепа за преход към кръгова икономика

 • Мярката ще се обяви към края на 2022
 • 50 % БФП и проекти до 1 000 000 лева
 • Внедряване на оборудване и технологии позволяващи затваряне на производствен цикъл, рециклиране на производствени отпадъци, многократно използване на суровини и всичко, което увеличава ресурсната ефективност на предприятията
 • Допустими ще са както МСП, така и големи предприятия от производствения сектор

 

Иновации в преприятията

 1. Внедряване на иновации в предприятията

 • Мярката ще се обяви към края на 2022
 • БФП до 70 % в зависимост от размера на предприятието
 • Внедряване на патенти, полезни модели, ноу-хау, технологии и други в производството и услугите на предприятията и способстване достигането им до реални пазари. Приоритет за чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика
 • Допустими ще са както МСП, така и големи предприятия, в отделни сесии за кандидатстване

 

 1. Разработване на иновации в предприятията

 • Мярката ще се обяви в началото на 2023
 • БФП до 70 % в зависимост от размера на предприятието
 • Разработване на иновации, развойна и техническа дейност и развитие в съществуващи и нови. Приоритет за чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика
 • Допустими ще са както МСП, така и големи предприятия, в отделни сесии за кандидатстване

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027

Европейски програми по ОПРЧР са насочени към подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсеща работа, и по специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика.

Може да се кандидатства за финансиране по европроекти в следните направления:

1. Насърчаване на заетостта и развитието на умения

2. Социално включване и равни възможности

3. Териториални инвестиции

4. Техническа помощ

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Норвежки финансов механизъм, както и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, са инструменти за принос към европейската солидарност и сближаване, и за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2021-2027)

В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2017), обект на реализация на европейски проекти са дейности от следните сектори: земеделие и ХВП, горска промишленост, преработвателна промишленост, селски туризъм, публичен сектор – общини, областни управи за провеждане на публични дейности – инфраструктура (пътища, осветление, водни цикли).

Европроектите са насочени към:

 • инвестиции в биологичното производство
 • програми за необлагодетелстваните региони
 • стартовата помощ за млади земеделски стопани
 • програми за подпомагането на малки стопанства и инвестиции в стопанствата
 • преработката на селскостопански продукти и неземеделски дейности.

Прием по мярка 4.1 за трактори и агротехника

Най-късно през април-май 2021-а година, Фонд „Земеделие” ще отвори два нови приема по частните инвестиционни мерки от ПРСР 2014-2020 г.

По европейска програма „Хоризонт Европа“ ще бъдат отделени 10 млрд. евро финансова помощ за научни изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство и биоикономиката.

Повече информация за Програма за развитие на селските райони.

Повече европроекти чрез МИГ-ове в селата по ПРСР 2021-2027

Повече проекти чрез Местни инициативни групи (МИГ) в селата, както и създаване на нова дирекция ВОМР към аграрното ведомство предвижда МЗХГ (земеделското министерство) за успешно изпълнение на новата ПРСР 2021-2027.

Размерът на подкрепата по ЕЗФРСР ще бъде в размер до 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Предвижда се да се разшири териториалния обхват на подхода, като се увеличи и броят на местните инициативни групи.

Програма за морско дело и рибарство – ПМДР

Това е програма с фокус върху аквакултурите.По различните мерки се финансират различни дейности – от производство на зарибителен материал, до закупуването на машини за почистване, консервиране и опаковане на риба и рибните продукти.

Цели на програмата:

 • подкрепа на собственици на риболовни кораби за преодоляване икономическите последици от Covid-19
 • подпомагане изготвянето и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара
 • подкрепа на преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване икономическите последици от Covid-19

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

Целта на програмата е повишаване на ефективността от партньорствата между професионалните училища и работодателите за подобряване практическите умения на учениците в съответните специфични нужди на пазара на труда.

Европейски програми за безвъзмездна финансова помощ за преодоляване на икономическите последствия от Covid -19

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал на средните предприятия в България за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се тези предприятия да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19

Целта на процедурата е осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

Консултации за кандидатстване и допустимост по европейски програми

По европейски програми и европроекти за финансиране могат да кандидатстват физически и юридически лица, неправителствени организации, сдружения, общини, държавни административни органи и други. Средствата, които се отпускат, са безвъзмездни в полза на инвеститора, по голяма по част от програмите и с негово съфинансиране.

За да получите финансова помощ, ви трябва да разполагате с рентабилен и жизнеспособен проект, с обосновани приходи и разходи, за които има възможност за финансиране по европейски програми.

Има процедури, чието спазване е важно за одобрението на проекта, и затова смятаме, че най-голямото ни предимство са нашите експерти, които са привлечени от различни държавни и общински структури, финансови институции и научни звена. Това е от изключителна полза за нашите клиенти и е гаранция за качеството на техния труд.

Част от стъпките, които трябва да се минат при процедура за кандидатстване, за да има одобрение на европроекти са:

 • Оценка за допустимост на проекта по европейска програма
 • Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
 • Подготовка на необходимите документи за изготвяне на проектното предложение
 • Изготвяне на бизнес план
 • Подготовка и окомплектоване на цялостното проектно предложение
 • Подаване на проекта в съответния управляващ орган
 • Оценка на проектното предложение
 • Сключване но договор с управляващия орган на европейската програма
 • Подготовка на междинни и крайни отчети за разходите и дейността по проекта
 • Съдействие при процедурите по мониторинг и наблюдение

Благодарение на опита, професионализма и всеотдайността на нашия екип, съотношението на успешно реализираните европроекти чрез европейските програми е 93%.

Ако имате нужда от финансиране за вашия бизнес, но изпитвате трудност и се нуждаете от помощ при кандидатстване по проект, можете да се възползвате от нашите услуги.

Ние ще отговорим на всички ваши въпроси и ще ви изпратим необходимата информация, която да ви помогне за вашия проект.

Колко струва професионалното консултиране?

Различно, както всяка фирма е различна от другите -в зависимост от мащаба и сложността на проекта и размера на инвестициите, както и дали клиентът е избрал да работи постоянно с нас и дали сме изградили взаимно доверие и коректност.

Свържете се с нас за повече информация и консултация по отворени европейски програми и предстоящи европроекти.