Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния - България - Гудуил Консултинг ЕООД

Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2021 – 2027

Териториалният обхват на програмата ще покрива

 • Седем окръга от южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и
 • Осем области в северната част на България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра).

Програмната област обхваща територия от 69.285 м2 или 19.8% от територията на двете страни, като около 2/3 от нея са в Румъния и 1/3 в България.

Населението е 4.2 млн.жители (1.35 млн.жители в България и 2.85 млн.жители в Румъния).

Трансграничната зона е една от най-слабо развитите територии в ЕС

Програмата е ориентирана към постигането на четири цели:

Планирани са инвестиции в обхвата на четири приоритета.

Приоритет 1 „По-добре свързан регион“: Изпълнение на база операции със стратегическо значение.

Допустими дейности:

Дейности подобряващи свързаността и мобилността по р. Дунав:

Меки Мерки:

 • Идентифициране и адресиране на липсващите връзки в пътната и железопътната инфраструктура: проучвания, стратегии, съвместни решения, съвместни инструменти и др.;
 • Подкрепа на подготвителния процес за подобряване на граничната свързаност и мобилност в района, за всички видове транспорт, включително изграждането на нови мостове на Дунав· Подобряване и разширяване на транспортната инфраструктура: проучвания по безопасността на движението, намаляващи произшествията при всички видове транспорт; кампании за повишаване на осведомеността; проучвания за свързаност / мобилност на товарните и пътническите потоци; пътувания до работното място и др.;
 • Повишаване и разширяване на ефективността на обществения транспорт: проучвания, оборудване и ИТ решения за повишаване на предвидимостта, надеждността и ефективността на обществения транспорт, особено по отношение на водния транспорт (например фериботи);
 • Проектиране и внедряване на интегрирани решения за подкрепа мобилността и свързаността по време на кризи;
 • Проектиране и внедряване на устойчиви транспортни решения за по-добра свързаност и мобилност в района.

Инфраструктурни мерки:

 • Подобряване и разширяване на пътната инфраструктура – строителни работи за модернизация на пътната инфраструктура, мерки за безопасност (оборудване / сигнализация);
 • Подобряване и разширяване на железопътната инфраструктура – строителни работи за модернизация, реконструкция и изграждане на железопътни спирки и гари;
 • Подобряване на достъпа до пристанища и фериботи – строителни работи за модернизация на инфраструктурата, водеща до фериботи, и за подобряване на връзките във вътрешността с пристанищата (железопътни и пътни);
 • Подобряване и развитие на интермодални възли и връзки.

Проектите трябва да са в полза на цялата програмна област и да се фокусират върху целите на Зелената сделка (например воден транспорт / плавателност). Проектите трябва и да подобряват трансграничната мобилност и да премахват липсващите връзки и административните бариери.

Основни целеви групи:

 • Пристанищни / фериботни оператори;
 • Предприятия, превозващи пътници / товари през реката;
 • Пасажери;
 • Туристи;

Население и предприятия в областите в непосредствена близост до локациите на подкрепяните инфраструктурни проекти.

Приоритет 2 „ По-зелен регион“:

Програмата ще подкрепя действия, свързани със следните области:

 • Действия за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата;
 • Предотвратяване и управление на риска от природни и опасни събития (напр. наводнения, пожари, суши, ерозия, земетресения и свлачища) и рискове, свързани с човешки дейности;
 • Насърчаване на устойчивостта при бедствия.
 • Подобряване на капацитета за предотвратяване на риска и капацитет за интервенции в района на трансгранично сътрудничество между България и Румъния, чрез разработване на съвместни оперативни центрове, планове за интервенции и учебни програми, за да се развие устойчивостта при бедствия;
 • Подобряване на трансграничната координация, знания и способност за адаптиране на управлението на водите в района на трансгранично сътрудничество между България и Румъния към изменението на климата и към свързаните с това рискове (наводнения, пожари, хидрологични суши, замърсяване
 • Повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи от общности и заинтересовани страни и изпълнение на образователни дейности относно 5 негативния ефект от изменението на климата, особено сред местните общности, туристите и собствениците на гори;
 • Разработване на методи и инструменти за подобряване на капацитета на съответните заинтересовани страни за предотвратяване и смекчаване на въздействието от изменението на климата
 • Идентифициране, оценка и намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху социално-икономическите дейности в
 • Разработване на методи и инструменти за подпомагане на планирането на адаптацията и вземането на решения относно мерките за адаптиране към изменението на климата;
 • Залесяване, опазване и защита на горите;
 • Предотвратяване и обръщане на опустиняването чрез интегрирано управление на земята и водите (напр. защита на растителната покривка, засаждане на дървета, създаване на банки със семена, обогатяване на почвата с хранителни вещества, повторно въвеждане на избрани видове), за да се адаптират към изменението на климата;
 • Разработване на структури за защита от наводнения, подобрения на мостове и железопътни коловози, подобряване на язовирни съоръжения, изграждане / консолидиране на речни брегове, изграждане на зелени „буферни зони“ в градските райони, за да се позволи отводняване

Приоритет 3 „ Образован регион”

Допустми дейности

 • Инвестиции в инфраструктура и образователни съоръжения; специално внимание ще бъде отделено на осигуряването на достъпност за хора с увреждания;
 • Инвестиции в осигуряване на подходящи средства за учебни съоръжения с фокус върху дигитализацията: оборудване, инструменти и др., особено тези, които подпомагат развитието на практически и / или дигитални умения и дистанционно обучение, като компютри, оборудване за видеоконференции / дистанционно обучение, VR обучение и др.;
 • Развитие на обширни и структурирани дейности за изучаване на езици;
 • Разработване на съвместни схеми за образование и обучение в области, където достъпността не е пречка или използване на дигитализирани инструменти и методи за обучение;
 • Разработване на програми за трансгранични стажове и обмен на завършващите училище / студенти;
 • Развитие на партньорства между учебни заведения за основно и висше образование и бизнеса с цел подобряване на пазарната ориентация и качествения аспект на образованието и предлагане на младите студенти възможността да се обучават и / или учат от другата страна на границата. По-специално се предвижда дългосрочен обмен;
 • Развитие на партньорства между образователнителните и обучителните институции и заинтересовани страни на всички образователни нива (от ранно 9 детско до висше образование), за да се подпомогне взаимното обучение и обмен на практики между учители и обучители от двете страни на границата;
 • Разработване на съвместни инициативи в подкрепа на образованието и обучението за възрастни;
 • Разработване на съвместни инициативи и действия в подкрепа на достъпа до качествено приобщаващо образование и обучение, включително учене през целия живот, за уязвими или маргинализирани групи, включително лица с увреждания, СОП, ромска етническа група и т.н.;
 • Мерки за развиване на високотехнически умения и компетенции.

Основни целеви групи:

 • Деца, записани в предучилищно образование;
 • Ученици, студенти от всички образователни нива;
 • Учители, обучители, мениджъри и помощен персонал на институции за образование и обучение;
 • Служители, особено млади хора;
 • МСП

Приоритет 4 „ Интегриран регион “:

Интегрирана стратегия за териториално развитие ще бъде разработена от съответните заинтересовани страни от района, не по-късно от 6 месеца след одобряването на програмата от ЕК.

За да отрази интегрирания характер на стратегията, велосипедният маршрут EuroVelo 6 ще служи като свързващ елемент.

Допустими дейности:

 • Развитие на необходимата велосипедна инфраструктура, включително мерки за безопасност, пунктове за първа помощ и обслужване, сигнализация и др. Приоритет ще се дава на проекти, осигуряващи връзка с туристически атракции – културни обекти, обекти на природното наследство и други транспортни средства;
 • Осигуряване на пътна безопасност за участъците, покриващи маршрута EuroVelo, с оглед спазване на стандартите, свързани със системите за сигнализация на трафика и / или допълнително развитие на инфраструктурата, предназначена за велосипедисти и пешеходци, като тунели, байпаси, мостове, надлези и алеи и защитени колоездачни пътеки;
 • Осигуряване на ефективни връзки и достъп до и от други видове транспорт, включително пристанища и железопътни гари – адаптиране на инфраструктурата;
 • Осигуряване на обществен транспорт, водещ до велосипедния маршрут;
 • Осигуряване на подходящи услуги по маршрута EuroVelo, като: настаняване, изхранване, зони за почивка и отдих, услуги, включително велосипедни спирки, информация, резервиране на услуги, друга помощ;
 • Осигуряване на комуникация и информация, онлайн и по маршрута, включително мобилни / електронни приложения за велосипедисти и др. Предвиждат се и меки мерки, като промоционални кампании за екологичен и немоторизиран транспорт и / или реклама на маршрута EuroVelo 6, като подкрепящи мерки.

Подпомагане на туристическите дейности, свързани сектори и индустрии: Ще бъдат финансирани действия за допълване и разширяване на съществуващото предлагане и за повишаване на привлекателността на региона по маршрута EuroVelo 6, чрез капитализиране на наличното природно и културно наследство и туристическите атракции.

Малкият, семейният и местният бизнес – МСП – също попада в основните целеви групи. Предвид характера на региона се предвижда развитието на следните видове туризъм: културноисторически, развлекателен, религиозен, агротуризъм, екотуризъм, кулинарен и винен туризъм, спортен туризъм.

 • Инвестиции в икономическа конкурентоспособност на местния бизнес, включително, но не само: строителство
 • Обособяване на природни обекти за икономическа употреба: пътеки, места за изхвърляне на отпадъци, охрана, сигнализация, къмпинги, други атракции на открито и т.н.;
 • Подкрепа на обекти с туристически потенциал: изграждане, модернизация / възстановяване на замъци, крепости, църкви, манастири, дворци, археологически обекти, частни / обществени музеи, библиотеки, художествени колекции / галерии, изложбени места, винарни, агро-ферми (напр. полета с лавандула; полета с рози, традиционни фабрики за олио, кошари), приключенски паркове, атракции на открито и др.;
 • Създаване на общи продукти и услуги от историческо, природно и културно наследство, разширяване и подобряване на услугите, насочване към нови пазари и създаване на работни места в трансграничния район, включително чрез създаване на физически и онлайн магазини, особено за традиционни / местни продукти (местна храна, хляб, вино, сирене, роза, лавандула, мед и др.);·

Основни целеви групи:

 • Туристи, особено потребители на велосипедния маршрут EuroVelo 6; o
 • Лица, пътуващи на къси разстояния, които ще имат алтернативи на обществения транспорт и личните си автомобили;
 •  Лица, търсещи работа, които ще имат достъп до повече възможности;
 • Местното население, което ще се възползва от подобрените културни удобства и повечето възможности за отдих;
 • Местен бизнес; Общините, които ще се възползват от увеличаване на приходите

Свържете се с нас за повече информация и консултация.