Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (2021-2027)

Европрограмите : 6 области на финансиране

 • мерки за предприемачество
 • мерки за достъп до пазара
 • мерки за достъп до финнасиране
 • мерки за дигитализация и умения
 • мерки за по-добро регулиране и бизнес среда
 • мерки за околна среда

В рамките на Европейски съюз (ЕС) малките и средните предприятия (МСП) осигуряват заетост на над 100 милиона души и произвеждат повече от половината БВП в Европа. В България МСП допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката през 20181. Те имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността на европейската и българската икономика. МСП са източник на иновативни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ефективното използване на ресурсите.

Основни фактори за конкурентоспособността на МСП са достъп до пазари, достъп до финансиране, използването на ИКТ решения и дигитализация на процесите, наличието на квалифицирани кадри и ефективното екологосъобразно използване на ресурси. Част от факторите за създаването и растежа на МСП са свързани с наличието на информация и знания, както и използването на иновативни технологии на глобално и местно равнище. Ефективен начин за подобряване на достъпа до тях е участието в обединения по веригата на стойността, сред които клъстери от предприятия, кооперативи, производствени сдружения, което също е двигател за развитието на съответния сектор.

Националната програма за развитие България 2030 поставя основите за изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика през следващите десет години в страната като дефинира три оси на развитие за следващото десетилетие:

 • Иновативна и интелигентна България;
 • Зелена и устойчива България;
 • Свързана и интегрирана България.

Тези цели следва да се постигнат чрез насърчаване, развитие и реализиране на иновации в икономиката, привличане на инвестиции и човешки капитал.

Стратегията на ЕК за МСП е изградена върху три основни стълба:

 • Изграждане на капацитет и подкрепа за прехода към устойчиво развитие и дигитализация;
 • Намаляване на регулаторната тежест и подобряване на достъпа до пазари;
 • Подобряване на достъпа до финансиране.

Основната цел на настоящия стратегически документ е да се повиши конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване прилагането на устойчиви бизнес практики. Националната стратегия за МСП цели да подпомогне малките и средните предприятия, вкл. стартиращите и разрастващите се предприятия, в усилията им да се превърнат в иновативни, дигитализирани, устойчиви и експортно ориентирани фирми, които произвеждат стоки и услуги с висока добавена стойност.

 • Повишена конкурентоспособност за малките и средни предприятия
 • Специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги
 • Регионално равенство

Като цяло МСП както в индустрията, така и в сектора на услугите са разположени предимно в област София-град. Други сравнително развити области са Пловдив, Варна и Благоевград. Така очертаната регионална секторна концентрация на МСП е показателна за нуждата от целенасочени интензивни интервенции за насърчаване на развитието на сектора на МСП във всички останали 24 по-слабо развити области на страната.

Национална стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

„Националната стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. включва шест области на въздействие, всяка от които съдържа конкретни стратегически цели в подкрепа на МСП по пътя към превръщането на България в по-привлекателно място за започване на малък бизнес, развитието и бързото му разрастване, като същевременно страната е активен участник на Eдинния европейски пазар.

Целите на европрограмите са:

 • Предприемачество;
 • Достъп до пазари;
 • Достъп до финансиране;
  Дигитализация и умения;
 • По-добро регулиране и бизнес среда – Българските МСП да са добре информирани и да имат на свое разположение единна информационна точка и подобрен консултативен процес;
 • Околна среда – повече възобновяемиенергийни източници, както и подобряване екологичните си показатели и да възприематпроизводството и дистрибуцията на зелени продукти с екомаркировката на ЕС.

Предвидените мерки по предприемачество са:

 • Мярка 1.1 Насърчаване на предприемаческата екосистема;
 • Мярка 1.2 Насърчаване на обучението по предприемачество в училищата и предприемаческата трансформация на българските висши училища;
 • Мярка 1.3 Подкрепа за стартиращи предприятия;
 • Мярка 1.4 Насърчаване на ключови видове предприемачество-високотехнологично предприемачество, младежко предприемачество, женско предприемачество и семеен бизнес, зеленото предприемачество;
 • Мярка 1.5 Подкрепа за занаятчийството, предприемачеството в селските райони и творческите индустрии, вкл. на регионално ниво

Предвидени мерки по Достъп до пазари са:

 • Мярка 2.1 Насърчаване на интернационализацията на МСП – Необходимост от улесняване на достъпа за МСП до Единния пазар на ЕС и външните пазари;
 • Мярка 2.2 Подкрепа на МСП за участие в мероприятия за насърчаване на търговията-увеличаване дела на МСП, които рекламират своите стоки и услуги на международни пазари, увеличаване броя на МСП, които използват Експортен хъб България;
 • Мярка 2.3 Специфична подкрепа за МСП с висок експортен потенциал – модерно технологично развитие,дигитализация, формиране на умения и разработване на нови продукти от МСП с висок експортен потенциал за допълнително насърчаване на тяхната интернационализация и експортна дейност;
 • Мярка 2.4 Подкрепа за развитие на електронната търговия;
 • Мярка 2.5 Подкрепа за въвеждане на стандарти за качество и стандарти за автоматична идентификация и електронен обмен на данни за подобряване на достъпа на МСП до Единния пазар.

Предвидени мерки по Достъп до финансиране са:

 • Мярка 3.1 Финансови инструменти в подкрепа на конкурентоспособността на МСП;
 • Мярка 3.2 Осигуряване на финансови инструменти и гаранционни схеми за инвестиционно финансиране и експортна дейност на МСП;
 • Мярка 3.3 Осигуряване на финансови инструменти за микропредприятията и малките предприятия;
 • Мярка 3.4 Подкрепа за стартиращи предприятия и разрастващи се предприятия за достъп до финансиране;
 • Мярка 3.5: Подкрепа за малки проекти, насърчаващи междурегионалното сътрудничество на МСП.

Предвидени мерки по Дигитализация и умения са:

 • Мярка 4.1 Насърчаване на дигитализацията на МСП;
 • Мярка 4.2 Подкрепа за дигиталната трансформация на индустриалните МСП;
 • Мярка 4.3 Подкрепа за придобиване на дигитални умения;
 • Мярка 4.4 Насърчаване на участието на МСП в дуално обучение (обучение чрез работа) – участието на МСП в процеса на включване на ученици в практически обучения. Мярката е свързана с Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма Развитие на човешките ресурси, Програма за наука и образование за интелигентен растеж;
 • Мярка 4.5 Въвеждане на стандарти и процедури за валидиране на придобитите умения – по-специално в областта на: финансовото управление и управленското счетоводство; бизнес стратегиите и инвестиционното планиране; маркетинга и маркетинговите стратегии; експортните умения; дигиталните умения, уменията за електронна търговия и др;
 • Мярка 4.6 Разработване на платформа и инструменти за електронно обучение и насърчаване на онлайн базирани обучения за МСП- Необходимост от платформи и курсове за електронно обучение за предоставяне на обучение по всяко време и на всяко място, на достъпна цена и с гарантирано качество.

Предвидени мерки по По-добро регулиране и бизнес среда са:

 • Мярка 5.1 Предоставяне на дигитални услуги за МСП;
 • Мярка 5.2 Подкрепа за по-добра свързаност на МСП: създаване на мрежа на МСП и подобрен консултативен процес;
 • Мярка 5.3 Популяризиране на ролята на Посланика на МСП- Българските МСП да са добре информирани и да имат на свое разположение единна информационна точка и подобрен консултативен процес;
 • Мярка 5.4 Подобряване на бизнес средата за МСП- намаляване на административната тежест, получаване на разрешително за строеж; регистриране на имот, особено на общинско ниво; присъединяване към електроразпределителната мрежа; прилагане на договорни клаузи; участие на МСП в обществени поръчки; кандидатстване на МСП за европейско и национално финансиране;
 • Мярка 5.5 Улесняване на участието на МСП в обществени поръчки;
 • Мярка 5.6 Втори шанс, забавени плащания и облекчаване на процедурите по прехвърляне на предприятие- предприемачите, изпитващи затруднения, могат бързо и лесно да закрият фалирало предприятие и да открият ново;
 • Мярка 5.7 Преодоляване на информационните асиметрии: разработване, изграждане и популяризиране на Портал за МСП.

Предвидени мерки по Околна среда:

 • Мярка 6.1 Подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика чрез подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на МСП и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници;
 • Мярка 6.2 Популяризиране и въвеждане на сертифициране по управление на околната среда за МСП;
 • Мярка 6.3 Подкрепа за участието на МСП в стратегическите вериги на стойността на Европейския съюз;
 • Мярка 6.4 Подобряване на капацитета на МСП във връзка с прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика;
 • Мярка 6.5 Популяризиране на зелени продукти с екомаркировката на ЕС, Системата за проверка на екологичните технологии и кръговия дизайн.

Предстоящи програми за 2022 г.

1.Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

Цел на процедурата: Тази процедура подкрепя прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.

Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

Допустими разходи:

 • разходи за СМР – изграждане/рехабилитация на инфраструктура;
 • разходи за придобиване на машини и съоръжения (ДМА);
 • разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги;
 • разходи за придобиване на патенти, софтуер (ДНА).

Процент на финансиране: 50%

Общ бюджет: 200 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.

2.Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност

Цел: Ваучерна схема ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“

Допустими разходи:

– придобиване на компютри, хардуер
– разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.
– разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на помощта: до 20 хил. лева под формата на ваучери

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022

Цел: Ваучерна схема ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“

Допустими разходи:

– придобиване на компютри, хардуер
– разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.
– разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на помощта: до 20 хил. лева под формата на ваучери

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022

3.„Кръгова и нисковъглеродна икономика“

Цел: предоставяне на подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.

Допустими кандидати: предприятия (МСП и големи предприятия) от сектор С „Преработваща промишленост“

Допустими разходи:

– придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
– консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им
– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

Процент на финансиране: 50% безвъзмездно финансиране

Общ бюджет: 180 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.

Към датата на обявяване на процедурата може да настъпят промени в изискванията и условията!

За повече информация се свържете с нас на посочените в сайта телефони.

 

Бюджети за МСП 2021-2027

Растеж по региони и сектори – знания и високи технологии