По-голямата част от МСП бяха силно засегнати от икономическата стагнация и влошените финансови условия, вкл. високите нива за забавени плащания. Неотдавнашната ситуация (породена от Covid-19) разкри спешната необходимост от финансова подкрепа на МСП за насърчаване на икономическата активност и намаляване на отрицателните последици от икономическата криза.

В отговор на това, Европейската комисия прие инструмента „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“, което е от съществено значение за изпълнението на мерки за подкрепа на МСП в национален мащаб.

Мярка 1 Осигуряване на подкрепа за платежоспособността на МСП и стимулиране на частните инвестиции

  1. Осигуряване на ликвидност чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти за малките и средните предприятия, вкл. и за самонаети лица.
  2. Осигуряване на финансови инструменти и друга подкрепа на МСП за намаляване на отрицателните последици от забавени плащания в условията на криза.
  3. Насърчаване участието на МСП и стартиращи предприятия да започнат производство на нови продукти и услуги, както и за адаптирането на продукти с двойна употреба в отговор на търсенето на пазара в условията на криза. Подкрепа на МСП за предоставянето на иновативни производства в областта на фармацията, профилактиката на здравето, лечението на заболявания и използването на нови технологии като бърз отговор на здравни кризи.

Мярка 2 Подкрепа за внедряване на дигитални технологии за подпомагане на дистанционната работа в МСП

Подкрепа на МСП за дистанционна работа по време на криза.

  1. Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за консултантски услуги по ИКТ (разработване и поддръжка на ИKТ решения и др.) за подпомагане на МСП за преструктуриране и автоматизиране на работните потоци, както и за дигитализация на дейността.
  2. Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за необходимия ИКТ софтуер, оборудване и устройства. Подобряване на инструментите и решенията за киберсигурност.

Мярка 3 Подкрепа за въвеждане на решения, насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болести

Неотдавнашната ситуация разкри необходимостта от приемане на нови решения, насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болести.

Подобни нови решения ще създават по-здравословна работна среда, позволява на служителите в икономически сектори като „Туризъм“, „Транспорт, Складиране и пощи“, „Търговия“, „Здравеопазване“ и „Образование“ да изпълняват задълженията си и да общуват с клиенти, пациенти и учащи по безопасен начин.

  1. Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на нови решения, насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болести, които да се използват в икономически дейности, изискащи пряк контакт с клиенти в следните сектори: „Туризъм“, „Транспорт, Складиране и пощи“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Образование“, както и от туристическите агенции, туроператорите и в други дейности, свързани с резервации и сходни на тях услуги, и др.

Мярка 4 Подкрепа за дигитализацията на дейността на МСП от творческите индустрии

По-голямата част от МСП от творческите индустрии са силно засегнати от ограниченията, наложени от социалното дистанциране.

  1. Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на дигитални технологии (професионално оборудване, обновяване на съоръжения, придобиване на специализирани софтуерни продукти) за осигуряване на възможности за онлайн разпространение и електронна търговия на продукти и услуги от МСП от творческите индустрии.
  2. Провеждане на обучения за заети в творческите индустрии за повишаване на дигиталните им умения.

Мярка 5 Подкрепа за укрепване на МСП в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“

МСП в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – частни здравни заведения, лаборатории, рехабилитационни центрове и центрове за лица със специални потребности и деца и хора с увреждания и др. – бяха засегнати в сериозна степен от ограниченията, наложени от социалното дистанциране.

  1. Осигуряване на безвъзмездни средства и финансови инструменти за модернизация и дигитализация на МСП и стартиращи предприятия в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – закупуване на професионално оборудване, обновяване на съоръжения, придобиване на специализирани софтуерни продукти, разработване и внедряване на ИКТ приложения и др.
  2. Провеждане на обучения за заети в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ за повишаване на дигиталните им умения и др.