Подкрепа за предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Страницата е актуализирана с цел по-добра информираност на обществото за мерките за справяне и възстановяване с кризата.

Отворена е програмата за Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. 

Мярката е по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Основна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 50 000 лв.

Процент на финансиране: 100%

Допустими кандидати:

 • Малки предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия.
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; 
 • Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • Имат оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 • Имат  средноаритметичен спад от поне 20%  общо за три, избрани от тях месеца, в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Кандидатът избира три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване. Не е задължително месеците да са последователни и/, нито във всеки един от тях да е регистриран спад от 20%. Би могло един от месеците да компенсира останалите два, в които може да има и ръст, но не голям.

Допустими за финансиране разходи:

Отпуснатите средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите 

 • Суровини
 • материали и консумативи; 
 • външни услуги (вкл. режийни разходи); 
 • персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др.)

Допустимите разходи, трябва да се отнасят за дейности, в които се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Максимална продължителност на проектите: до 15 март т. г.

Безвъзмездно финансиране срещу COVID-19 – Спешни мерки по Европрограмите за МСП

По-голямата част от МСП бяха силно засегнати от икономическата стагнация и влошените финансови условия, вкл. високите нива за забавени плащания. Неотдавнашната ситуация (породена от Covid-19) разкри спешната необходимост от финансова подкрепа на МСП за насърчаване на икономическата активност и намаляване на отрицателните последици от икономическата криза. В отговор на това, Европейската комисия прие инструмента „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“, което е от съществено значение за изпълнението на мерки за подкрепа на МСП в национален мащаб.

Мярка 1 Осигуряване на подкрепа за платежоспособността на МСП и стимулиране на частните инвестиции

Мярката има за цел:

 • Осигуряване на ликвидност чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти за малките и средните предприятия, вкл. и за самонаети лица;
 • Осигуряване на финансови инструменти и друга подкрепа на МСП за намаляване на отрицателните последици от забавени плащания в условията на криза;
 • Насърчаване участието на МСП и стартиращи предприятия да започнат производство на нови продукти и услуги, както и за адаптирането на продукти с двойна употреба в отговор на търсенето на пазара в условията на криза. Подкрепа на МСП за предоставянето на иновативни производства в областта на фармацията, профилактиката на здравето, лечението на заболявания и използването на нови технологии като бърз отговор на здравни кризи.

Мярка 2 Подкрепа за внедряване на дигитални технологии за подпомагане на дистанционната работа в МСП. Подкрепа на МСП за дистанционна работа по време на кризата.

Мярката има за цел:

 • Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за консултантски услуги по ИКТ (разработване и поддръжка на ИKТ решения и др.) за подпомагане на МСП за преструктуриране и автоматизиране на работните потоци, както и за дигитализация на дейността;
 • Осигуряване на безвъзмездни средства и ваучери за МСП за необходимия ИКТ софтуер, оборудване и устройства. Подобряване на инструментите и решенията за киберсигурност.

Мярка 3 Подкрепа за въвеждане на решения, насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болест

Цел на мярката:

 • Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на нови решения, насочени към промоция на здравето, защита на здравето и профилактика на болести, които да се използват в икономически дейности, изискащи пряк контакт с клиенти в следните сектори: „Туризъм“, „Транспорт, Складиране и пощи“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Образование“, както и от туристическите агенции, туроператорите и в други дейности, свързани с резервации и сходни на тях услуги, и др.

Подобни нови решения ще създават по-здравословна работна среда, позволява на служителите в икономически сектори като „Туризъм“, „Транспорт, Складиране и пощи“, „Търговия“, „Здравеопазване“ и „Образование“ да изпълняват задълженията си и да общуват с клиенти, пациенти и учащи по безопасен начин.

Мярка 4 Подкрепа за дигитализацията на дейността на МСП от творческите индустрии

Цели на мярката:

 • Осигуряване на безвъзмездни средства за въвеждане на дигитални технологии (професионално оборудване, обновяване на съоръжения, придобиване на специализирани софтуерни продукти) за осигуряване на възможности за онлайн разпространение и електронна търговия на продукти и услуги от МСП от творческите индустрии;
 • Провеждане на обучения за заети в творческите индустрии за повишаване на дигиталните им умения.

Мярка 5 Подкрепа за укрепване на МСП в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“

Мярката има за цел:

 • Осигуряване на безвъзмездни средства и финансови инструменти за модернизация и дигитализация на МСП и стартиращи предприятия в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – закупуване на професионално оборудване, обновяване на съоръжения, придобиване на специализирани софтуерни продукти, разработване и внедряване на ИКТ приложения и др.
 • Провеждане на обучения за заети в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ за повишаване на дигиталните им умения и др.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на процедурата

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал на средните предприятия в България за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се тези предприятия да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 156 000 000 лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).

Допустими са средни предприятия, които са:

 • регистрирани преди 01.01.2019г. и през 2019 г. са осъществявали стопанска дейност
 • регистрирали спад с спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот през 2019 г.

Ще бъдат подкрепени с 30 000 до 100 000 лева безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата ще допуска следните категории разходи:

 • разходи за суровини, материали и консумативи;
 • разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на процедурата

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал на микро и малки предприятия в България за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).

Допустими са микро и малки предприятия в България, които са:

 • регистрирани преди 01.07.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност
 • регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.

Ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата допуска следните категории разходи:

 • разходи за закупуване на суровини и материали;
 • разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19

Цел на процедурата

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 78 233 200 лева.

Допустими са средни предприятия, които:

 • са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 • имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Ще бъдат подкрепени с 50 000 лева безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата ще допуска следните категории разходи:

 • разходи за суровини, материали и консумативи;
 • разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Информация и помощ за кандидатстване за тази и други европейски програми можете да получите ако се свържете с нас чрез формата долу или на телефон: 02 878 04 66