Мерки за енергийна ефективност по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК)

Налице е потребност от повишаване на информираността на предприемачите за възможностите за и ползите от развиване на кръгови бизнес модели, създаване на възможности за обмяна на добри практики.

Предвидени за изпълнение са следните индикативни групи дейности:

 • Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията.
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 • Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;
 • Стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление;
 • Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички икономически сектори.

Посочените дейности за ВИ няма да се изпълняват самостоятелно, а като допълващи към дейностите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията.

Основни целеви групи:

МСП (малки и средни предприятия ), както и големи предприятия с потенциал за реализиране на мерки за енергийна ефективност.

Подкрепа по тази цел ще се предоставя комбинирано – финансиране между дългови финансови инструменти (гаранционен и заемен) и безвъзмездна финансова помощ.

Насърчаване на прехода към кръгова икономика

Предвидени за изпълнение са следните индикативни групи дейности в областта на проектирането на продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци, както следва:

 • По-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода, в т.ч. намаляване на използването на първични суровини или увеличаване на използването на странични продукти и вторични суровини;
 • Увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите;
 • Подобряване на възможностите за рециклиране на продуктите, вкл. рециклирането на отделните материали, съдържащи се в продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране;
 • Намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл, включително чрез заместване на тези вещества с по-безопасни алтернативи;
 • Удължаване използването на продуктите, включително чрез повторно използване, проектиране за дълготрайност, промяна на предназначението, разглобяване, преработване, модернизиране и ремонт, и споделянето на продукти;
 • Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч.
  • предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци,
  • подготовка за повторна употреба,
  • рециклиране.

Ще се предоставя подкрепа за модернизиране на технологиите по пречистване и намаляване на замърсяването от производствени отпадъчни води;

 • Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза
  • споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти,
  • създаване на връзка между производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото.

Ще се насърчава промишлената симбиоза между големи и малки предприятия по веригите на стойността;

 • Създаване на браншови платформи (например по материални потоци: пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.

При изпълнение на мерките ще бъде основна подкрепата за внедряване на цифрови технологии и разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика – разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.

Приоритет ще се дава на предприятия, осъществяващи дейности, които са част от Стратегическите вериги на стойността на ЕС:

 • Чисти, свързани и автономни превозни средства;
 • Индустрия с ниски емисии на CO2;
 • Водородни технологии и системи.

Предвижда се също подкрепа за технологично развитие, иновации и ресурсна ефективност за предприятията за предварително третиране на отпадъци, като част от сектора на рециклирането. Предприятията, третиращи отпадъци допринасят за образуването на рециклирани материали/вторични суровини и въвеждането им отново в производствените вериги, като част от кръговата икономика.

Основни целеви групи:

Предприятия (основно МСП от преработващата промишленост), както и предприятия, които извършват дейности с отпадъци.

Индустриалните паркове представляват благоприятна институционална среда за развитие на екологични и екологосъобразни производства. Предвидена е подкрепа за предприятията в рамките на индустриални паркове чрез подхода ИТИ в посока насърчаване развитието на производства в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика.

Подобен вид подкрепа за предприятията в рамките на индустриалните паркове ще бъде предпоставка за:

 • Насърчаване на промишлена симбиоза между предприятията;
 • Развитие на екологосъобразни модели на производство, дейности с нулеви емисии и ресурсонезависими такива, които да служат като добра практика и нови бизнес модели в областта на кръговата икономика;
 • Развитие на местната икономика.

Подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност е планирано да бъдат изпълнявани и чрез подхода ВОМР. Проектите в изпълнение на подхода ВОМР ще се реализират въз основа на интегрирани стратегии за местно развитие, които ще бъдат изготвяни и изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни с оглед постигане на максимален ефект върху съответната територия.

Още информация за Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК)

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми.