Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Мерки и програма за енергийна ефективност - Гудуил Консултинг ЕООД

Основна цел на програмата за енергийна ефектовност:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Индикативен срок на обявяване:

31.03.2022

Индикативен срок за кандидатстване: 30.04.2022

Бюджет:

 • Общ размер на безвъзмездна финансова помощ – 136 226 120 лв.
 • Средства от Европейски фондове – 136 226 120 лв.
 • Национално съфинансиране – 0 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 50 000 лв.
 2. Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за един кандидат е 300 000 лв.

Процент на съфинансиране:

 • 50 % от допустимите по проекта разходи

Кандидатстване по програма за енергийна ефективност

Допустими кандидати:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон
 2. Допустими са всички кандидати с КИД от сектор C Преработваща промишленост, с изключение на следните КИДове:
 • С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина
 • 1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 81. „Производство на захар”;
 • 83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 02. „Производство на вина от грозде”;
 • 03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 06. „Производство на малц”.
 1. Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието:

 • Микро предприятие – Нетни приходи от продажба ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие – Нетни приходи от продажба ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие – Нетни приходи от продажба ≥ 3 000 000 лева

Допустими дейности:

 • Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд чрез ремонтни дейности
 • Подобряване на условията на работа и производство чрез контролиране на климатичната среда.
 • Подобряване на енергийната ефективност на производствот чрез инвестиция в оборудване, което подобрява/оптимизра енергопотреблението на производството (балансиране на напрежение, синхронизиране на работни цикли, автоматично изключване на неработещи производствени мощности и др.)
 • Инвестиция в енергоефективни методи за генериране на производствени ресурси.
 • въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 или други еквивалентни системи за енергиен мониторинг и управление на енергийните ресурс.

Допустими разходи:

1. Разходи за материални инвестиции за:

 • Котли
 • Горелки
 • Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
 • Лъчисто газово отопление
 • Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди
 • Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване
 • Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)
 • Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство
 • Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане
 • Системи за хибридна вентилация
 • Чилъри
 • Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага
 • Енергийно-ефективни охладители на въздух
 • Помпи
 • Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
 • Въздуходувки за сгъстен въздух
 • Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
 • Изсушители на сгъстен въздух
 • Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
 • Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери
 • Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
 • Енергоспестяващи осветители

2. Разходи за нематериални инвестиции или услуги за

 • Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Забележка: Оборудването по всеки проект ще се избира от предварително публикуван референтен списък. Подробно описание на инвестиционните активи ще намерите приложено към настоящата презентация.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 • Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 10 месеца но не по-късно от 31.10.2023

Фактори на оценка:

 • Към момента е обявено, че няма да има техническа оценка, а проектите ще бъдат оценявани и одобрявани по реда на подаване

Повече информация за останалите европейски програми и европроекти

Мерки за енергийна ефективност по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК)

Налице е потребност от повишаване на информираността на предприемачите за възможностите за и ползите от развиване на кръгови бизнес модели, създаване на възможности за обмяна на добри практики.

Предвидени за изпълнение са следните индикативни групи дейности:

 • Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията.
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 • Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;
 • Стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление;
 • Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички икономически сектори.

Посочените дейности за ВИ няма да се изпълняват самостоятелно, а като допълващи към дейностите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията.

Основни целеви групи:

МСП (малки и средни предприятия ), както и големи предприятия с потенциал за реализиране на мерки за енергийна ефективност.

Подкрепа по тази цел ще се предоставя комбинирано – финансиране между дългови финансови инструменти (гаранционен и заемен) и безвъзмездна финансова помощ.

Насърчаване на прехода към кръгова икономика

Предвидени за изпълнение са следните индикативни групи дейности в областта на проектирането на продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци, както следва:

 • По-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода, в т.ч. намаляване на използването на първични суровини или увеличаване на използването на странични продукти и вторични суровини;
 • Увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите;
 • Подобряване на възможностите за рециклиране на продуктите, вкл. рециклирането на отделните материали, съдържащи се в продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на продукти и материали, които не подлежат на рециклиране;
 • Намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл, включително чрез заместване на тези вещества с по-безопасни алтернативи;
 • Удължаване използването на продуктите, включително чрез повторно използване, проектиране за дълготрайност, промяна на предназначението, разглобяване, преработване, модернизиране и ремонт, и споделянето на продукти;
 • Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч.
  • предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци,
  • подготовка за повторна употреба,
  • рециклиране.

Ще се предоставя подкрепа за модернизиране на технологиите по пречистване и намаляване на замърсяването от производствени отпадъчни води;

 • Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза
  • споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти,
  • създаване на връзка между производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото.

Ще се насърчава промишлената симбиоза между големи и малки предприятия по веригите на стойността;

 • Създаване на браншови платформи (например по материални потоци: пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.

При изпълнение на мерките ще бъде основна подкрепата за внедряване на цифрови технологии и разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика – разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.

Приоритет ще се дава на предприятия, осъществяващи дейности, които са част от Стратегическите вериги на стойността на ЕС:

 • Чисти, свързани и автономни превозни средства;
 • Индустрия с ниски емисии на CO2;
 • Водородни технологии и системи.

Предвижда се също подкрепа за технологично развитие, иновации и ресурсна ефективност за предприятията за предварително третиране на отпадъци, като част от сектора на рециклирането. Предприятията, третиращи отпадъци допринасят за образуването на рециклирани материали/вторични суровини и въвеждането им отново в производствените вериги, като част от кръговата икономика.

Основни целеви групи:

Предприятия (основно МСП от преработващата промишленост), както и предприятия, които извършват дейности с отпадъци.

Индустриалните паркове представляват благоприятна институционална среда за развитие на екологични и екологосъобразни производства. Предвидена е подкрепа за предприятията в рамките на индустриални паркове чрез подхода ИТИ в посока насърчаване развитието на производства в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика.

Подобен вид подкрепа за предприятията в рамките на индустриалните паркове ще бъде предпоставка за:

 • Насърчаване на промишлена симбиоза между предприятията;
 • Развитие на екологосъобразни модели на производство, дейности с нулеви емисии и ресурсонезависими такива, които да служат като добра практика и нови бизнес модели в областта на кръговата икономика;
 • Развитие на местната икономика.

Подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност е планирано да бъдат изпълнявани и чрез подхода ВОМР. Проектите в изпълнение на подхода ВОМР ще се реализират въз основа на интегрирани стратегии за местно развитие, които ще бъдат изготвяни и изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни с оглед постигане на максимален ефект върху съответната територия.

Още информация за Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК)

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми.