Новини

Подмярка 4.1 от ПРСР: Предимство на иновациите и прецизното земеделие

Какви дейности и технологии ще са допустими  и какво означава иновативност в изискванията за подмярка 4.1 от  ПРСР за нуждите на прецизното земеделие? Системи и оборудване /софтуер и хардуер/, за събиране, обработка и анализ на данни за: поливни [...]

Удължиха срока за лозарите по кризисната мярка

Лозарите вече ще могат да кандидатстват по кризисната мярка две поредни години с едни и същи парцели. Проектонаредба за това е публикувана за обсъждане от Министерството на земеделието. Тя дава възможност на гроздопроизводителите да [...]

Стартират 8 мерки от ПРСР през 2021 г.

През 2021 г. ще стартират приеми по 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Индикативната й годишна работна програма. [...]

Наука за бизнес – иновации, цифровизация, медицина

Едно от най-дългоочакваните бизнес събития – „Наука за бизнес“, представи най-интересните разработки на БАН за успешен бизнес. За първи път бе публично представена разработка на българската ваксина срещу COVID-19, осъществена от Института по [...]

Важни корекции в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1

Да не се изисква при кандидатстване финализирана процедура по узаконен сондаж! Браншовиците настояват да не се отваря подмярка 4.1 в този вид, защото според тях все още има важни пропуски. От гледна точка на овощарите, проблем имало с [...]

Как ще се точкува по подмярка 4.1 по ПРСР

Готов е проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1, включително критериите за оценка Фермерите и всички останали заинтересовани страни имат на разположение седмица, за да подадат своето предложение или възражение във връзка с проекта [...]

Еврокомисията поиска национални планове за биофермерство

Европейската комисия представи нов план за развитие на биологичното производство и препоръча на държавите членки да подготвят национални планове, които да се базират на етапите и размера на площите с биопродукция, достигнати в съответната [...]

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Трета от ПРСР

Допустими разходи: Разходи за материални инвестиции за: строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда. [...]

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Втора от ПРСР

Допустими кандидати: Земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия: да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на [...]