Новини

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година – Активни и предстоящи мерки

 Подмярка 4.1.2 ,,Инвестиции в земеделски стопанства” по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства под мярка 4 ,,Инвестиции в материални активи” по Процедура на Сдружение ,,МИГ общини Елена и Златарица’‘ [...]

Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19 – ОП Иновации и конкурентоспособност

През октомври-ноември 2020 година се очаква да отвори Процедура ,,Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19” по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014‐2020. Основна цел: Предоставяне на подкрепа на МСП за [...]

ОТВОРЕНО ! Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места: Процедура ,,Детски кътове”

На 30.09.20 отвори програмата по Приоритетна ос 1 : Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.12.2020 г. Основна цел:  Предоставяне на възможности за [...]

Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ

От 13.10.2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ” Крайният срок за подаване на проектното предложение е [...]

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Предстои прием на проекти за програма ,,Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19”. Основна цел: преодоляване на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в [...]

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС

През м. август 2020 г. стартира програма ,,Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС”. Крайният срок за подаване на проектни [...]

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

През м. октомври 2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ Крайният срок за подаване на проектни предложения е м. декември [...]

мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“

В средата на м. юли стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 16.10.2020 г.   Основна цел:  • [...]

Подкрепа на земеделски стопани  в сектор “Животновъдство”

В края на месец юни се очаква да отвори мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.06.2020 г. Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.09.2020 г. 17:30 ч.   Основна цел: да се [...]

cтраница 1 of 8