Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ – отворена процедура

 Категория: План за възстановяване и развитие

Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ – отворена процедура

“Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW” (Покана 1)

Дата на обявяване: 14.03.2024

Срок за кандидатстване: 12.06.2024

Конкретни цели:

Основната цел на инвестицията е да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС), спрямо 2022 г. Производството на електрическа енергия от ВИ при наличие на ЛСС позволява бързо внедряване на нови възобновяеми мощности с непостоянно производство и адресира проблемите с претоварването на мрежата, балансирането на електроенергийната система и изкривяването на пазара. Предоставянето на средства по процедурите за подбор на инвестиции от крайни получатели е насочено единствено към нови мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с локални съоръжения за съхранение, като безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Настоящата процедура има за цел изграждането на минимум 200 MW производствени мощности от ВИ в комбинация с минимум 100 MW ЛСС.

Процедурата е насочена към инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW, като безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за съоръженията за съхранение.

Бюджет на процедурата:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ

107 570 650 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

Процент на съфинансиране:

50 % финансиране но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Макс. 35 854 000 лева на проект

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон и да са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или да са еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирали надлежно информацията за своите действителни собственици съгласно изискванията на чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, освен ако попадат в изключенията или съгласно законодателството на държавата членка на Европейското икономическо пространство по регистрацията им.

3) Гаранция за участие

Кандидатите по настоящата процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 9 месеца считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията по т. 21

След сключване на договора за финансиране и предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, банковата гаранция за участие се освобождава.

4) Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:

(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.

(б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.

(в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.

5) При сключване на договор за финансиране, крайният получател предоставя в полза на СНД банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност до 30.09.2026 г. СНД освобождава гаранцията за добро изпълнение на договора, в сроковете и при условията на сключения между страните договор за финансиране, след уреждане на всички финансови претенции помежду им.

6) Да са ангажирали технически ръководител (физическo или юридическо лице) на комбинирания проект, който да е работил по сходен проект, като сходността се определя от следните категории:

– Проект(и) с най-малко 2 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ до 5 MW.

– Проект(и) с най-малко 5 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно или високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ: от 5 MW до 20 MW.

– Проект(и) с най-малко 20 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ над 20 MW.

Допустими дейности:

Комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.

ВАЖНО: За да отговаря на изискването за “нова мощност”, предложението трябва да отговаря на едно от следните изисквания:

1) предложение, при което се изграждат нови мощности за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) с ЛСС – към момента на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция:

  1. a) не са започнали работите по проекта за двата компонента (производство и съхранение); или

б) работите по проекта по отношение на ЛСС не са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ – строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.

2) разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ в експлоатация с увеличаване на съществуващата инсталирана мощност. В тези случаи, предложението се съобразява и е допустимо само за увеличената мощност (разликата между инсталираната мощност след разширението и реконструкцията и инсталираната мощност на съществуващия обект преди разширението и реконструкцията). Разширението и реконструкцията трябва да отговарят на условията за нови проекти по т. 1) а) или б) по-горе.

Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:

∙ минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW) ;

∙ да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;

∙ ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).

По настоящата процедура са допустими инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW.

Допустими разходи:

В обхвата на допустимите разходи за изграждане на съоръжение за ЛСС като компонент от комбиниран проект могат да се включат:

1) разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

2) разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).

3) разходи за строително-монтажни работи (СМР);

4) разходи за услуги от инженерно-технически характер;

5) разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.

6) административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими.

Всички посочени по-горе разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданото съоръжение за ЛСС като компонент от комбиниран проект за нови инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС.

Разходите следва да са извършени от крайния получател.

ВАЖНО: С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършила предварителни анализи и пазарни проучвания и е определила максимална стойност на безвъзмездната подкрепа за изграждане на компонента за съхранение от комбинирания проект в размер на 50% от допустимите разходи но не повече от 1 075 706 лева без ДДС за всеки 1 МW от инсталираната мощност на ЛСС. В определената максимална стойност на безвъзмездно финансиране се включват всички допустими разходи, посочени в т. 1-6. Разходите за възстановим данък върху добавената стойност са недопустими разходи.

Изисквания кандидатстване:

∙ Кандидатите по настоящата процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 9 месеца считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията

∙ Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда)

∙ заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случаите по чл. 26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.

∙ При сключване на договор за финансиране, крайният получател предоставя в полза на СНД 1банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност до 30.09.2026 г.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

∙ Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок не по късно от 31.03.2026

Специфични правила и изисквания за изпълнение на проекта:

Крайният получател следва да представи доказателства за изпълнение на следните етапи в предвидените по-долу срокове:

– поръчан е/са подходящият(ите) трансформатор(и) за високо напрежение: не по-късно от 31 октомври 2024 г.

– всички разрешителни за строеж за енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) и за съоръжението за съхранение, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 30 ноември 2024 г.

– подписан е договор за строителство енергийния обект за производство на електрическа енергия от ВИ и съоръжението за съхранение е започнало: не по-късно от 31 декември 2024 г;

– осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 31.12.2024 г.

Последни публикации