Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 МЯРКА 4.1 2021 - ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

МЯРКА 4.1 2021 – ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

 Категория: ПРСР

Извънреден прием на ПРСР 2014 – 2020 с допълнителен бюджет от преходният период до 2023 год.

ПОДМЯРКА 4.1 НА ПРСР – ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР НА ПОМОЩТА  :

 • Финансовата помощ е в размер на 50 – 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 • Максималният размер на един проект за животновъство 500 000 евро.

Максималният размер за подпомагане на земеделско стопанство (мярка 4.1. инвестиции в земеделски стопанства по програмата за развитие на селските райони) за периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро

ПОДМЯРКА 4.1 НА ПРСР 2021 ПРОЕКТИ В ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ:

 • Животновъдство
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и медицински култури

ПРИЕМ 2021 ПО МЯРКА 4.1 ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Мярка 4.1 2021 – документи :

 • Регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.
 • Групи и Организации на производители.

ПОДМЯРКА 4.1 –  ДОПУСТИМИ МАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ПО НАРЕДБА:

 • Модернизация и механизация – закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция – силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция – ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда – машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност – активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване и отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. капково напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти.

ПОДМЯРКА 4.1 НА ПРСР –  ДОПУСТИМИ НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ПО НАРЕДБА:

 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Мярка 4.1 2021 критерии

 

Последни публикации