Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Нови 130 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването по ОПРР

Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР/ одобри изменение на текстовете на Програмата. Включва се нова Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Извънредно финансиране на МСП срещу КОВИД-19

Увеличиха бюджета на подмярка 21.3 от Програмата за селските райони С 899 800 лв. е увеличен бюджета по подмярка 21.3  „Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година – Активни и предстоящи мерки

 Подмярка 4.1.2 ,,Инвестиции в земеделски стопанства” по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства под мярка 4 ,,Инвестиции в материални активи” по Процедура на Сдружение [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19 – ОП Иновации и конкурентоспособност

През октомври-ноември 2020 година се очаква да отвори Процедура ,,Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19” по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

ОТВОРЕНО ! Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места: Процедура ,,Детски кътове”

На 30.09.20 отвори програмата по Приоритетна ос 1 : Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.12.2020 г. [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ

От 13.10.2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ” [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Предстои прием на проекти за програма ,,Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19”. Основна цел: преодоляване на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС

През м. август 2020 г. стартира програма ,,Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

През м. октомври 2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ Крайният срок за [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

мярка 8 „Инвестиции в развитие и подобряване жизнеспособността на горските райони“

В средата на м. юли стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 [...]

cтраница 1 of 8