Подмярка 6.1 Създаване на стопанства за млади фермери по ПРСР отваря през 2022 г.

 Категория: ПРСР

Проектът на Индикативната годишна работна програма по ПРСР за 2022 г.:

Мерки по втори стълб се очаква да бъдат отворени догодина, става ясно от Проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР за 2022 г.

Документът е качен за обществено обсъждане до 29 ноември.

Приемът, който пряко касае земеделските производители, е по подмярка 6.1, която вече се казва „Създаване на стопанства на млади фермери“. Като дата на обявяване на процедурата е посочен месец октомври 2022 г. Общият размер на БФП е до 12 100 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за проект е 25 000 евро.

Останалите подмерки, заложени за догодина, са:

∙ 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ – февруари;
∙ 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ – април;
∙ 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – април;
∙ 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – септември;
∙ 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – текущо кандидатстване.

От ресорното министерство припомнят, че приемите на заявления по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000”, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ не се включват в индикативната работна програма за 2022 г.

Последни публикации