Фонд „Условия на труд“ поема разходи за текущи ремонти за подобряване условията на труд

Право да кандидатстват имат всички фирми, отраслови, браншови, юридически лица, регионални и областни съвети.

Програмата на Фонд условия на труд е отворена целогодишно и финансира проекти за подобряване условията на труд в предприятията.

Проектни предложения се приемат всеки месец до 25-то число.

Максималният размер на едно проектно предложение е 330 000 лв.

Финансовото подпомагане, което можете да по получите е до 30% (до 100 000 лева).

Основна цел:

Финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията.
-Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:4 262 600,00лв
-Максималният размер на едно проектно предложение е 330 000лв., от които 220 000лв (70%) собствено финансиране и 100 000лв (30%) финансиране от ФУТ.

Допустими кандидати

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд имат право да кандидатстват юридически лица, които отговарят на изискванията, а именно:
1. Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
2. Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
3. Подали са в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
4. Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности;
5. Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
6. Работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд;
7. Притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът.

Допустими дейности:

Фондът финансира проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост свързани с:
1. Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
2. Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
3. Изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
4. Изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
5. Подобряване на санитарно- хигиенните условия;
6. Обезопасяване на машини и съоръжения;
7. Други проекти, свързани с подобряване условията на труд.

Допустими разходи:

1. За реконструкция и модернизация на съществуващи обекти:
➢ обновяване на работните помещения – изкърпване на стени, грундиране, шпакловане, замазки, боядисване;
➢ поставяне на нови подови покрития;
➢ поставяне на окачени тавани;
➢ ремонт на покриви;
➢ смяна на съществуваща неефективна дограма;
➢ подмяна на врати;
➢ изграждане на преградни стени и други.
2. Всички дейности, водещи до повишаване безопасността на работещите (поставяне на предпазни екрани; обезопасителни мрежи; допълнителни предпазващи елементи; сигнални системи; преградни стени и др.) и свързани с ползваното работно оборудване.
Предвидените дейности не трябва да водят до повишаване на производителността и конкурентноспособността.
Не може да се закупува ново работно оборудване, лични предпазни средства, колективни средства за защита!
3. Всички дейности по изграждане, ремонт и подмяна на осветителни и ел. инсталации, вентилационни системи, аспирационни системи, климатични и отоплителни инсталации, В и К, пожароизвестителни, пожарогасителни и други.
По проекта не могат да се закупуват нормативно изискуемите пожарогасители и пожарогасителни системи, пряко свързани с основната дейност на предприятието.
4. Всички дейности по ремонт на санитарно-битовите помещения, ползвани от работещите (подмяна на подови настилки, В и К, санитария, фаянс, дограма, врати, осветление, поставяне на окачен таван и др.; обособяване на помещения и други).

Елементи на условията на труд, които са подобрени с реализиране на проекта:
➢ техническа безопасност на работно оборудване;
➢ микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха;
➢ прах;
➢ шум;
➢ вибрации;
➢ осветление;
➢ електробезопасност;
➢ пожаробезопасност;
➢ лъчения – йонизиращи и нейонизиращи;
➢ химични агенти;
➢ биологични агенти;
➢ ръчна работа с тежести;
➢ санитарно-битови условия.

Свържете се с нас за повече информация и консултация по програмата.