Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Мярка 6.4 - проекти и прием на европроект къща за гости 2024

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ – КЪЩА ЗА ГОСТИ (2014-2020) по ПРСР

Основната цел на програмата е: финансиратне на проекти, реализирани на територията на селските общини, в сферите на: производството, услугите и занаятите.

Не се предвижда да се финансират проекти за селски туризъм, както и за производство на електроенергия от ВЕИ за продажба. като част от Програма за развитие на селските райони.

Индикативен срок на отваряне: Септември – Октомври 2022

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на селските общини.

Бюджет: 56 719 070 лева

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1.  Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 19 558 лв.
 2. Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 166 лв.

Процент на съфинансиране: 50 % от общите допустими разходи по проекта

Фонд земеделие – програми за кандидатстване 2022

Допустими кандидати по мярка 4.2:

 1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
 4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на селската община, в която се реализира проектът.

Допустими дейности:

 • Производствени дейности;
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи

 • Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини и оборудване;
 • Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

ВАЖНО:Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

За повече информация може да се обадите на телефоните в сайта ни, както и на посочената контактна форма: