Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки Финансов механизъм (2014 -2021)

Норвежки финансов механизъм, както и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, са инструменти за принос към европейската солидарност и сближаване, и за намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони.

Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови европрограми предоставят подпомагане на държавите-членки, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90% от средния за ЕС. Те отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа.

По тази линия през програмния период 2014-2021 се предоставят 2,8 млрд. евро за проекти, с което се увеличават инвестициите на ЕС в Централна и Южна Европа. България ще има достъп до безвъзмездно финансиране в размер на 210,1 млн. евро, разпределени в 10 европроекта в ключови сектори. Финсовите инструменти до сега направиха възможни почти 1000 проекта.

Във важни области за цялото общество средствата бяха съсредоточени в инициативи, където има недостатъчно финансиране от Кохизионната политика. Имахме възможност да използваме опита и иновативните решения на страните-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, които са членове на единния европейски пазар и имат тясно сътрудничество с ЕС по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Финансиращите програми са и голям успех за нас, тъй като създават работн места, помагат за социалното включване и укрепване на партьорството на държавите. България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. Страната ни е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство.

Петте приоритетни сектори (ПС) и свързаните с тях 23 програмни области (ПО), финансирани в периода 2014 – 2021 г. чрез норвежки финансов механизъм и фиансовия механизъм на европейското икономическо пространство, отразяват приоритетите, определени в „Стратегия Европа 2020 г.“ – десетгодишната стратегия за растеж на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и 11-те цели на политиката на сближаване на ЕС. Те имат за цел да допринесат за растеж и работни места, за справяне с изменението на климата и енергийната зависимост, като същевременно намаляват бедността и социалното изключване. Те също така насърчават двустранното и международното сътрудничество.

 

Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Общ бюджет от 41 176 471 евро.

Програмен оператор на тази програма е Министерството на образованието и науката. В управлението на програмата негов Програмен партньор от страните-донори е Норвежката асоциация на местните и регионалните власти, а международна партньорска организация е Съветът на Европа.
Основната цел на програмата “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

Подкрепяни проекти по програмата:

“Повишено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение”

 • “Растеж чрез активизиране на местния потенциал” с изпълнител Национално сдружение на общините в Република България в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти. Общият бюджет на проекта е 1 200 000 евро.
 • „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ с изпълнител „Български Червен кръст”, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти. Общият бюджет на проекта е 3 333 333 евро.
 • “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания” с изпълнител община Костинброд. Общият бюджет на проекта е 625 822 евро.
 • “Предпроектно проучване за изграждане на Национална педиатрична болница в България” с изпълнител Министерство на здравеопазването. Общият бюджет на проекта е 500 000 евро.
 • Малка грантова схема „Създаване на работни места“ с общ размер на финансирането 4 000 000 евро. Предвижда подпомагане на местното развитие с подпомагане на иновативни подходи за укрепване на икономическите дейности и създаване на работни места.
 • „Местно развитие и разширяване на обхвата на съществуващите младежки центрове“ с общ размер на финансирането 4 000 000 евро, насочена към четирите младежки центъра (в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца).

“Подобрено социално включване на децата и младежите”

 • “Изграждане на капацитет за приобщаване в България” с изпълнител Съветът на Европа в партньорство с Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. Общият бюджет на проекта е 2 000 000 евро.
 • „Ранно детско развитие и грижи“ с бюджет 6 029 412 евро.
 • Набиране на проектни предложения „Изграждане на нови младежки центрове“ с бюджет 8 000 000 евро.

“Подобрено включване на ромите”

 • “Новаторски подходи в обработването на данни за население в риск от насилие и нарушаване правата” с изпълнител Национален статистически институт с партньор Европейска агенция за основни права. Общият бюджет е 1 000 000 евро.
 • „Интегрирани мерки“ с общ бюджет 8 000 000 евро, която ще подкрепи интегрирани проекти за подобряване на достъпа до образование, заетост, социални и здравни грижи и услуги.

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Програмата влючва проектни предложения за:

 • ефективно използване на хидроенергийния потенциал;
 • оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели;
 • рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура;
 • подобряване на енергийната ефективност в сгради;
 • обучения по енергиен мениджмънт и други.

Финансовата помощ е близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ.

“Опазване на околната среда и климатични промени”

Проектът е насочен към подобряване капацитета на местните власти за планиране, мониторинг и прилагане на конкретни мерки за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.

Целта е стартиране на процес за пилотно изпълнение на някои аспекти от Националната стратегия за адаптация към изменението на климата. Проектът ще подкрепи общинските органи в 8 общини за оценка на техните стратегически планове и програми и приложените досега мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата.

Изпълнител е Национален доверителен екофонд. Предвидените средства са в размер до 2 800 000 евро.

Фонд Активни граждани България

Проекта е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г., а целта е намаляване на икономическите и социалните различия и укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

В набирането на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:

 • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост;
 • Подкрепа за правата на човека;
 • Овластяване на уязвими групи;
 • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
 • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата;
 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

„Социален диалог”

Бюджет 13,5 млн. евро.

Програма „Правосъдие“

Програмния оператор Министерството на правосъдието включва изпълнението на 9 проекта за модернизиране на корекционната система и досъдебното задържане, постигане на ефективност и ефикасност в работата на съдебната система, и укрепване на върховенството на закона. От 2014 до 2020 г. по тази програма са усвоени 69 028 235.98 евро.

Подписаните договори са за:

Проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“

Проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“

Проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“.

Те ще се изпълняват в партньорство с институции на Норвежката корекционна служба– регионални корекционни и пробационни служби и Академията за обучение на надзорен и административен персонал към Норвежката корекционна служба.

Програма „Вътрешни работи”

По Фонда за двустранни отношения – „Схема за подкрепа на пътувания”

Предоставя възможности за работа в мрежа, обмен и трансфер на знания, опит и най-добри практики и насърчава сътрудничеството между български организации и организации в страните-донори и/или международни организации.

По тази схемач се предлага финансова помощ за участие в семинари, работни посещения, конференции и др. събития с цел изграждане и/или поддържане на двустранните отношения в рамките на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г., на базата на получени предложения от допустими бенефициенти. Предоставя се 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Максимално допустимата сума, за която една организация може да кандидатства е в размер на 5000 евро. Безвъзмездната финансова помощ се дава на база възстановяване на реално извършени и верифицирани разходи, подкрепени със съответните разходо-оправдателни документи.
Крайната дата на допустимост на разходите по Схемата за подкрепа на пътувания е 28 февруари 2025 г.
Заявления за кандидатстване се приемат постоянно до изчерпване на бюджета.

Информация и помощ за кандидатстване за тази и други европейски програми можете да получите ако се свържете с нас чрез формата долу или на телефон: 02 878 04 66