Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Програма Трансгранично сътрудничество Гърция-България - Гудуил Консултинг ЕООД

Програма Трансгранично сътрудничество Гърция-България

Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Териториален обхват

 • Областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България
 • Префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Бюджет на Програмата:130 262 833 евро, от които

 • средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 723 408 евро (85 %)
 • 19 539 425 евро (15 %) – национално съфинансиране от двете партниращи държави.

По програмата се финансират проекти по 4 приоритетни оси:

 • „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“;
 • „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“;
 • „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“;
 • „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

Програмната област:

Териториалният обхват на Програмата покрива седем области от Гърция- Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун

и 4 области от България – Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали.

Програмната област обхваща територия от 40 111 km2 с население от 2 663 345 души.

Трансграничната зона е една от най-бедните в Европейския съюз, с неблагоприятни демографски и социални характеристики.

Програмната стратегия:

Стратегическата цел на Програма Интеррег VI-A Гърция-България 2021-2027 е да подкрепи сближаването на района към стандартите за растеж и устойчивост на националното и европейското пространство, като отговори на сложните предизвикателства на географската регионализация и чрез сътрудничество, разбиране и работа в мрежа, подчертае неговите специфични характеристики като сравнителни предимства.

Програмата е ориентирана към постигането на три от политическите цели (ЦП) на европейско ниво:

 • По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
 • По-добре свързана Европа, чрез подобряване на мобилността
 • По-социална и по-приобщаваща Европа, чрез реализиране на Европейския стълб на социалните права.

Планирани са инвестиции в обхвата на три приоритета.

Приоритет 1 „По-устойчива и по-зелена гръцко-българска трансгранична територия“

Дейности и мерки в обхвата на три специфични цели

 1. Насърчаване адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия и устойчивост, като се вземат предвид екосистемните подходи.

Допустими дейности:

 • Предотвратяване на риска, наблюдение, планиране и въвеждане на системи за ранно предупреждение;
 • Устойчиво на климата ландшафтно планиране и еко мерки за намаляване на риска от бедствия, базирани на екосистеми;
 • Планове за сътрудничество, протоколи, инфраструктури и оборудване за ефективно третиране на риска, включително цифрови решения.
 • Изпълнение чрез целеви проекти за защита от наводнения-Повишаване на капацитета за реагиране при бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион и Внедряване на система за откриване и ранно предупреждение за пробойни в дигите на речните басейни.

Целеви групи:

 • жители,
 • предприятия,
 • посетители, живеещи и работещи в райони с нисък, среден или висок риск от бедствия.

Бенефициенти: министерствата на околната среда / гражданската защита / вътрешните работи (с отговорности по готовността и действията при природни бедствия) и асоциирани организации, Национален институт по метеорология и хидрология, басейнови дирекции / децентрализирани администрации, регионални / областни администрации.

Индикативен бюджет: 9 897 767 евро

Приоритет 2: Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика.

Допустими дейности:

 • Изпълнение на съвместни планове за действие за насърчаване и прилагане на кръговата икономика и ресурсната ефективност;
 • Създаване и поддръжка на трансгранични и междусекторни мрежи и пазари на вторични/използвани материали и продукти;
 • Разработване и прилагане на решения и продукти на модели за кръгова трансформация. Повишаване на осведомеността и обмен на ноу-хау. Изпълнение чрез целеви проект и открита покана.

Целеви проект:

Подкрепа за капацитета на МСП за преминаване към зелени и кръгови бизнес модели, чрез Фонд за малки проекти.

Проектът подкрепя предимно микро и малки предприятия (с ограничен достъп до основни финансови инструменти), за да инвестират в дребномащабна инфраструктура, обновяване, оборудване, повишаване на квалификацията и цифрови приложения, които ще благоприятстват:

– Ресурсната ефективност на техните функции

– Минимизирането на отпадъците от производството;

– Интелигентният мониторинг на потоците от материали, енергия и отпадъци (което подобрява ефекти

– Повторната употреба на ресурси или странични продукти в рамките на предприятието или от трети страни (вторични материали);

Подкрепата за МСП ще бъде до 50 000 евро на краен получател, предоставена под формата на безвъзмездни средства чрез инструмент за малки проекти и със срок на продължителност до три години.

Свържете се с нас за повече информация и консултация.