Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Разработване на иновации в предприятията - Гудуил Консултинг ЕООД

Разработване на иновации в предприятията

МИР отвори за кандидатстване процедура „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът й е 127 млн. лв. Документите по нея се подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), дружества с до 3000 служители и големи компании в партньорство с МСП. Проектите им трябва са насочени към някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв. Максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата.

Подкрепа ще се получава за разработване на продуктови иновации или такива в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и със създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Ще се финансират още дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработките по проекта.

Допустимо ще бъде разработване на иновации в различни сфери на икономиката. Например в областта на изкуствения интелект и повишаването на промишления капацитет, облачните изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), комуникационните мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация или управление, разработване на ИКТ подходи в машиностроенето, медицината, творческите и рекреативните индустрии, дигитализацията на културно-историческото наследство, телемедицината, блокчейн технологиите и др. Сред приоритетите е също създаване на иновации в областта на автономните роботи и системи, които да бъдат внедрени в промишлеността и в сектори с дългосрочен дефицит на кадри.

Финансиране ще могат да получат още дейности по разработване на нови методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайните потребители на специфични български съставки и продукти. Ще може да се предоставя подкрепа за разработване на водород-базирани технологии и използването на водород в индустрията, енергетиката, транспорта и бита.

Средства по процедурата ще се отпускат и за разработване на иновации за нуждите на процесите по ин-витро, на тъканното инженерство и регенеративната медицина, както и за нови решения и дигитализация на културни и творчески индустрии като сценични и визуални изкуства, медии, библиотеки и др.

Цел:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)

Очаквано начало на приема: април/май 2023 г.

∙ Минимален размер на помощта- 50 000 лв.

∙ Максимален размер на помощта- 500 000 лв.

∙ Интензитет на помощта- 25-60 %

Категория/регион

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейският фонд за регионално развитие Национално съфинансиране
Регион в преход – ЮЗР 21 590 000 лв. 15 113 000 лв. 6 477 000 лв.
По-слабо

развити региони (Останалите региони в БГ)

105 410 000 лв. 89 598 500 лв. 15 811 500 лв.
Общо 127 000 000 лв. 104 711 500 лв.  22 288 500 лв.

Режим на държавна/минимална помощ

По Елемент А приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) No 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

По Елемент Б приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) No 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“

Допустими кандидати

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за 2022 финансова година, посочен в Условията за кандидатстване за съответната категория предприятие

Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата единствено в сътрудничество с МСП.

Допустими проекти

 1. Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027
 • „Информатика и ИКТ“
 • „Мехатроника и микроелектроника”
 • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”
 • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”
 • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”
 1. Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 • Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара. Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции или на потребителската полезност. Съответните функционални характеристики включват качество, технически спецификации, надеждност, дълготрайност, икономическа ефективност по време на употреба, достъпност, удобство, използваемост и улесненоползване. Продуктовите иновации не е необходимо да подобряват всички функции или спецификации на производителността. Подобряването или добавянето на нова функция може също да се комбинира със загуба на други функции или спад в някои спецификации на производителността.
 • Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес на една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието.

Могат да се разграничат шест типа бизнес процеси:

 1. Производство на стоки и предоставяне на услуги.
 2. Разпространение и логистика.
 3. Маркетинг и продажби.
 4. Информационни и комуникационни системи.
 5. Администрация и управление.
 6. Разработване на продукти и бизнес процеси.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите на процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги (т.1 от посочените по-горе типове).

Няма да се приемат за иновации:

 • рутинни промени и модернизации;
 • обикновена подмяна или разширение на наличните ДМА и ДНА;
 • внедряване на продукти, които включват само малки естетически промени без
 • наличието на стойностна промяна на предлаганата стока или услуга;
 • приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не водят до
 • съществени отлики от предишни продукти;
 • прототип или модел на продукт, който все още не съществува;
 • продукти на фирмите за творчески и професионални услуги, изготвени за
 • определени клиенти, като отчети, книги или филми и др. п.;
 • дейности по търговия на дребно, търговия на едро, транспорт и съхранение,
 • насочени към разширяване на обхвата на продуктите, предлагани на клиентите;
 • преустановяване на използването на бизнес процес, преустановяване на
 • възлагането на бизнес процес или изтегляне на продукт от пазара;
 • промяна, породена от изменението на външно определени цени;
 • определяне на нова корпоративна или управленска стратегия.
 1. Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) No 651/2014 са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на следната категория:
 • експериментално развитие
 1. Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):
 • TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;
 • TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;
 • TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;
 • TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

Допустими дейности

Елемент А

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

 1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително.

Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура

Допустими разходи:

Елемент А

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.
 2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, представляващи ДМА, необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
 3. Разходи за амортизация на сгради и помещения6, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.
 4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията.
 5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

Елемент Б

 1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.