Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Програма Трансгранично сътрудничество България-Северна Македония - Гудуил Консултинг ЕООД

Програма Трансгранично сътрудничество България-Северна Македония 2021 – 2027 г.

Териториален обхват:

 • От българска страна – области Благоевград и Кюстендил
 • От македонска страна – Североизточен, Източен и Югоизточен район

Общ бюджет: 31 152 400 евро

Планирани са инвестиции по три приоритета:

Приоритет 1 „По-зелен граничен район”

Бюджет: 5 245 254 евро

Допустими дейности:

 • Инвестиции в изграждането на зелени площи/зелени балкони, зелени стени, зелени поктири, атриуми, зелени настилки, зелени паркинги, зелени огради, шумови огради/
 • Инвестиции в развитието на зелени площи в градските и крайградските райони, вкл. подобряване на връзкитемежду зелените площи/треви и улични дървета, улични зелени и зелени жилки, зелени детски площадки, училищни площадки, зелени и цветни площади, зелени брегове/
 • Инвестиции в развитието на естествени зелени градски зони/градски парк, исторически парк/градина, малък парк, зелено пространство в съседство, институционално зелено пространство, съоръжение за зелени спортове, гора, храсти, изоставени зони с участъци на дивата природа/
 • Инвестиции в развитието на зелени площи за управление на водите/скали, възстановяване на възвишения и озеленяване на природата, дъждовни градини или устойчиви градски дренажни системи/SUDS/, натурализирани водоеми за поройни дъждове, зони за биозадържане/
 • Подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за разработване на нови инструменти, както и за трансфер на решения между съответните заинтересовани страни/

Основни целеви групи

 • Местно население
 • Посетители
 • Научноизследователска и развойна дейност, академични и научни институции
 • НПО

Приоритет 2: „По-свързан граничен регион” – Стратегически проект за изграждане на ГКПП Струмяни-Брегово

Бюджет: 10 330 946 евро

Допустими дейности:

 • Модернизиране на съществуващите и изграждане на нови ГКПП
 • Закупуване на специализирано техническо оборудване на базата на ИКТ решения
 • Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови пътища в двете държави
 • Оценки на въздействието на околната среда и др., свързани с проекта

Основни целеви групи:

Жители, посетители и бизнеса в транграничния регион

Приоритет 3: „Интегрирано развитие на транграничния регион”

Бюджет: 15 576 200 евро

Специфична цел 1:Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата

Специфична цел 2: Разработване на атрактивен, целогодищен туристически продукт, чрез съвместни интелигентни решения, които гарантират достъп и участтие на всички

Допустими дейности:

 • Повишаване на производствения капацитет на МСП, с цел превръщане на предприятията в по-екологични, дигитални, конкурентноспособни/технологична модернизация/
 • Подобряване знанията и уменията на МСП за работа в по-екологична, дигитална, конкурентноспособна среда /придобиване на нови знания, умения, вкл. достъп да външно финансиране
 • Изграждане на ефективен процес за разработване на продукти и достигане до нови пазари/маркетинг, предприемачество, интернационализация/
 • Разработване на всесезонни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, придружени от конкурентни практики за брандиране и маркетинг
 • Рационализиране използването на туристически ресурси, нови туристически продукти, инфрастурктура, съоръжения за подпомагане на туристите, връзки между природни и културни обекти, обучение на персонала на туристически аткракции
 • Мобилност и свързаност на транспортната и инженерна инфраструктура чрез развитие на системи за алтернативно придвижване, вкл. мрежа от велоалеи, хеликоптерни площадки, пътеки
 • Съвместни мерки за ограничаване уязвимостта на услугите в туристически сектор вследсвие на пандемични и епидемични ситуации

Основни целеви групи:

 • Гражданско общество
 • Местни и регионални органи, регионални структури на централни публични органи
 • Неправителствени организации
 • Научноизследователска и развойна дейност, академични институции ш шнституции за обучение
 • МСП
 • Местно население

Свържете се с нас за повече информация и консултация.