Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК)

Европроект Инвестиции за растеж и работни места

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Като инструмент за прилагане на Европейската политика за сближаване за периода 2021-2027 г. и на Европейския фонд за регионално развитие, ПКИП 2021-2027 г. е предвидено да допринася за постигането на следните цели на политиката, определени на европейско ниво:

По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

Целта е насочена към засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на
въвеждането на модерни технологии ( Програма за Технологична модернизация), усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата
и правителствата, засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, развитие на умения за интелигентно специализиране, промишлен преход и предприемачеството;

По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

Европейската Оперативна програма иновации и конкурентоспособност подпомага мерките за енергийна ефективност и за прехода към кръгово (вторично) използване на материали. Прилагането на мерките цели по-бърза дигитална трансформация и преход към кръгова икономика. Евросубсидиите подкрепят модернизацията при управлението на отпадъците. Европейският фонд подпомага информираността на предприемачите за ползите от развиване на кръгови бизнес модели, както и подкрепа за стартиране на производство на зелени продукти и услуги. Още за мерките за енергийна ефективност.

По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

ОП иновации и конкурентоспособност предвижда увеличаване дела на разработени и внедрени продуктови и процесови иновации в предприятията, подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост, в т.ч. патенти, полезни модели, търговски марки, дизайн. Повече за програмата можете да прочетете тук

Иновации и растеж на ПКИП 2021-2027 (ОП иновации и конкурентоспособност)

Финансовата помощ от оперативната програма е определена за засилване на капацитета за научни изследвания и иновации, въвеждането на модерни технологии, които да повишат иновационната активност на малки и средни предприятията при отчитане на регионалните различия и съобразяване с наличния потенциал в отделните райони на страната. Осигурява се финансов ресурс за внедряване на цифрови решения (в т.ч. решения, свързани със сигурността и поверителността на информацията).

Дигитализация по оперативна програма иновации и конкурентоспособност

COVID-19 кризата налага интензивно насърчаване на дигитализацията по отношение на внедряването на цифрови решения с цел преструктуриране на работните процеси/потоци.

Целта е насочена към предоставяне на подкрепа съобразно наличните нужди и потенциал за използване на ИКТ технологиите от предприятията. Целта е да се предвиди и да се създаде система за измерване нивото на цифрова трансформация на предприятията.

План за действие в областта на цифровото образование (2021-2027) – очертава визията на Европейската комисия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа.

Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата и правителствата

Фокусът на проектите по тази програма е върху постигането на успешна цифрова/дигитална трансформация на българските малки и средни предприятия, въвеждането на цифрови решения и програми, киберсигурността и поверителността на данните в малките и средни предприятия.

Нуждата от дигитализация има и COVID обвързаност, затова в рамките на тази цел, ще се осигурява подкрепа за внедряване на цифрови технологии за подпомагане преструктурирането на работните процеси с оглед подготовка на предприятията за преодоляване на последствията и постигане на по-голяма устойчивост и адаптивност при възникване на кризи.

Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии

Предвижда се подкрепа за разработване и внедряване на вътрешни за предприятията иновации, привличане на чуждестранни изследователи, създаване на иновативни стартиращи предприятия.

Програмата е насочена към: повишаване на иновационната активност на предприятията при отчитане на регионалните различия и съобразяване с наличния потенциал в отделните райони на страната.

Основни дейности:

  • Внедряване на иновации в процесите, маркетинго и организационната структура, независимо дали става въпрос за вътрешнофирмени иновации или иновации в сътрудничество с други предприятия;
  • Внедряване на цифрови решения в подкрепа на НИРД, изграждане на изследователски екипи, осигуряване на достъп до ревалентна за иновационния процес с информация и знание, стимулиране осъществяването на вътрешни за предприятията НИРД, увеличаване делът на разработени и внедрени продутови и процесови иновации в предприятията;
  • Подкрепа за заявяване и защита на индустриалната собственост, в т.ч. патенти, полезни модели, търговски марки, дизайн и т.н.
  • Подкрепа за разработване на вътрешни за предприятията иновации;
  • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията;
  • Интернационализация на иновационния процес в предприятията чрез привличане на чуждестранни изследователи в процеса по разработване на иновации, с фокус върху предприятията в етап на растеж;
  • Подкрепа за създаване на иновативни стартиращи предприятия, приоритетно с основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги;
  • Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията.

Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП (малки и средни предприятия), включително чрез производствени инвестиции

Програмата е насочена към подкрепа на конкурентноспособността и предприемачеството – новостартиращ бизнес в приоритетни сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи се предприятия. Помощта за стартиращите предприятия е насочена приоритетно към създаването на нови предприятия в областта на високотехнологичните и средно високотехнологичните производства, както и в интензивните на знания услуги. Ще бъде прилаган специален регионален подход към предприятията от Североизточен, Северен централен и Югозападен район.

Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Фокус при изпълнение на мерките ще бъде подкрепата за разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика – разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.

• През новия програмен период ще бъдат продължени следните дейности, стартирали през програмния период 2014-2020 г.:

Цифровизация на дейността на управляващия орган

Опростяване на правилата и изискванията по отношение на част от проектите по конкретни процедури с нисък размер на безвъзмездната помощ;

Повишаване на уменията за обработване и анализ на данни на служителите от управляващия орган

Програма Внедряване на иновации в предприятията в подкрепа на Прехода към кръгова икономика

Повече информация за останалите европейски програми и европроекти

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми.

 

Полезни връзки:

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове