Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност)

Европроект Инвестиции за растеж и работни места

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

В досегашният програмен период програмата се наричаше Оперативна програма иновации и конкурентоспособност (ОПИК). Във връзка със затрудненията в редица сектори, Министерството на икономиката, като управляващ орган на Оперативна програма иновации и конкурентоспособност(ОПИК) взе решение съгласувано с администрацията на Европейския съюз за пресочване на средства към създадената извънредна процедура за подкрепа на малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Като инструмент за прилагане на Европейската политика за сближаване за периода 2021-2027 г. и на Европейския фонд за регионално развитие, ПКИП 2021-2027 г. (предишна Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК) е предвидено да допринася за постигането на следните цели на политиката, определени на европейско ниво:

По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

Финансиращата програма иновации и конкурентоспособност е насочена към: засилване на капацитета за научни изследвания и иновации, на въвеждането на модерни технологии, усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата, засилване на растежа и конкурентоспособността на малките и средни предприятия;

По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

Европейската Оперативна програма иновации и конкурентоспособност (сега Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията) подпомага мерките за енергийна ефективност и за прехода към кръгово (вторично) използване на материали. Прилагането на мерките цели по-бърза дигитална трансформация и преход към кръгова икономика. Евросубсидиите подкрепят модернизацията при управлението на отпадъците. Европейският фонд подпомага информираността на предприемачите за ползите от развиване на кръгови бизнес модели, както и подкрепа за стартиране на производство на зелени продукти и услуги.

По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

ОП иновации и конкурентоспособност предвижда увеличаване дела на разработени и внедрени продуктови и процесови иновации в предприятията, подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост, в т.ч. патенти, полезни модели, търговски марки, дизайн. Повече за програмата можете да прочетете тук

Иновации и растеж на ПКИП 2021-2027 (ОП иновации и конкурентоспособност)

Финансовата помощ от опреативната програма е определена за засилване на капацитета за научни изследвания и иновации, въвеждането на модерни технологии, които да повишат иновационната активност на малки и средни предприятията при отчитане на регионалните различия и съобразяване с наличния потенциал в отделните райони на страната. Осигурява се финансов ресурс за внедряване на цифрови решения (в т.ч. решения, свързани със сигурността и поверителността на информацията

Дигитализация по оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Тя е част от финансовото подпомагане по оперативна програма иновации и растеж. COVID-19 кризата налага интензивно насърчаване на дигитализацията по отношение на внедряването на цифрови решения с цел преструктуриране на работните процеси/потоци, за да се подготвят предприятията за преодоляване на последствията и постигане на по-голяма устойчивост и адаптивност при възникване на кризи.

Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата и правителствата

Фокусът на проектите по тази програма е върху постигането на успешна цифрова/дигитална трансформация на българските малки и средни предприятия, въвеждането на цифрови решения и програми, киберсигурността и поверителността на данните в малките и средни предприятия.

Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии

Предвижда се подкрепа за разработване и внедряване на вътрешни за предприятията иновации, привличане на чуждестранни изследователи, създаване на иновативни стартиращи предприятия.

Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП (малки и средни предприятия), включително чрез производствени инвестиции

Програмата е насочена към подкрепа на конкурентноспособността и предприемачеството – новостартиращ бизнес в приоритетни сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи се предприятия. Помощта за стартиращите предприятия е насочена приоритетно към създаването на нови предприятия в областта на високотехнологичните и средно високотехнологичните производства, както и в интензивните на знания услуги. Ще бъде прилаган специален регионален подход към предприятията от Североизточен, Северен централен и Югозападен район.

Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Фокус при изпълнение на мерките ще бъде подкрепата за разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика – разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.

• През новия програмен период ще бъдат продължени следните дейности, стартирали през програмния период 2014-2020 г.:

Цифровизация на дейността на управляващия орган

Опростяване на правилата и изискванията по отношение на част от проектите по конкретни процедури с нисък размер на безвъзмездната помощ;

Повишаване на уменията за обработване и анализ на данни на служителите от управляващия орган

Повече информация за останалите европейски програми и европроекти

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми.