План за действие в областта на цифровото образование (2021-2027)

 Категория: ОПИК

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) очертава визията на Европейската комисия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа към Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК). В него се призовава за действия за по-тясно сътрудничество на европейско равнище за:

 • извличане на поуки от кризата с COVID-19, по време на която технологиите се използват в мащаб, невиждан досега в образованието и обучението
 • приспособяване на системите за образование и обучение към цифровата ера.

Новият план за действие има два стратегически приоритета:

Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование – което изисква:

 • инфраструктура, свързаност и цифрово оборудване;
 • ефективно планиране и развитие на цифровия капацитет, включително съвременни организационни способности;
 • компетентни и уверени в областта на цифровите технологии учители и персонал за образование и обучение;
 • висококачествено учебно съдържание, удобни за използване инструменти и сигурни платформи, които зачитат неприкосновеността на личния живот и етичните стандарти.

Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация:

 • основни цифрови умения и компетентности от ранна възраст:
  • цифрова грамотност, включително борба с дезинформацията
  • компютърно образование
  • добро познаване и разбиране на технологиите с интензивно използване на данни, като например изкуствения интелект
 • задълбочени цифрови умения, които осигуряват повече специалисти в областта на цифровите технологии, и гаранции, че момичетата и младите жени са равностойно представени в обучението и работата в областта на цифровите технологии

ЕК предпочита да говори за цифрови техноогии, цифрови решения, цифрово образование и цифрова ера  – а не за дигитализация и дигитални технологии, която дума е внесена в българския език. В случая с дигиталното и дигитализация българска дума съществува, тя е утвърдена, равностойна, предпочитана в нашите закони и това е – цифров, цифровизация –  т.е. два паралелни термина без никаква съдържателна разлика.

Програма Еразъм + и цифровите технологии

Мобилността е важна част от образованието и цифровите технологии имат основно значение за допълнителното ѝ подобряване. Проекти по програма „Еразъм+“, като например европейската студентска електронна карта и „Еразъм“ без документи на хартиен носител“, са включени в работата по проекти по линия на Механизма за свързване на Европа .

Целите са следните:

 • да се даде възможност на студентите да се идентифицират по надежден начин в съответствие с принципа на еднократност;
 • да се свържат цифрово информационните системи на висшите учебни заведения;
 • да се осигури възможност за сигурен обмен и проверка на данни и на академичните резултати на студентите;
 • да се намалят административните процедури;
 • да се осигури достъп до услуги, на които студентите имат право, при пристигането им в приемащата държава.

Инициативата за европейската студентска електронна карта има за цел да се подобри качеството на студентската мобилност в Европа. До 2025 г. следва да може националната принадлежност и студентският статут на всички студенти, пътуващи по линия на програмата „Еразъм+“, да се признават автоматично във всички държави — членки на ЕС, както и студентите да имат достъп до услугите, предоставяни от комплекса на висшето учебно заведение, при пристигането си в чужбина (напр. учебни материали, записване и библиотеки).

20 000 ученици и 4 000 учители ще получат подкрепа за училищен обмен с цел да се допълнят и доразвият текущата работа и сътрудничество по проекти в сферата на цифровите технологии.

Пътят напред :

 • Създаване на общоевропейска платформа за цифрово висше образование и засилено сътрудничество.

  С подкрепата на „Еразъм+“ новата платформа ще послужи за единно звено за контакт и ще предлага: онлайн обучение, смесена мобилност, виртуални комплекси на висше учебно заведение и обмен на най-добри практики между висшите учебни заведения на всички равнища (студенти, научни изследователи и преподаватели).

  Укрепване на отворената наука и гражданската наука в Европа чрез пилотно провеждане на специално обучение, включително на постоянни курсове за професионално развитие относно отворената наука във висшите учебни заведения на всички равнища (студенти, научни изследователи и преподаватели).

 • Въвеждане на часове по програмиране във всички училища в Европа, включително чрез увеличаване на участието на училищата в Европейската седмица на програмирането.
 • Справяне с предизвикателствата, породени от цифровата трансформация, чрез стартиране на:
  • общоевропейска кампания за повишаване на осведомеността, насочена към преподавателите, родителите и учащите, с цел насърчаване на безопасността онлайн, киберхигиената и медийната грамотност;
  • инициатива за обучение по киберсигурност, основана на Рамката за цифрова компетентност на гражданите, за да се предостави на хората възможност да използват технологиите уверено и отговорно.
 • Мерки за подкрепа за допълнително намаляване на неравнопоставеността между половете в технологичния и предприемаческия сектор чрез насърчаване на цифровите и предприемаческите компетентности сред момичетата; мобилизиране на заинтересованите страни (предприятия, НПО) да развият у момичетата цифрови умения и да им предоставят вдъхновяващи модели, като се опират на Рамката за цифрова компетентност на гражданите и Рамката за предприемаческа компетентност.
 • Събиране на данни за използването на ИКТ и за цифровите умения в училищата чрез публикуване на референтно проучване за оценка на напредъка по отношение на включването на ИКТ в образованието. Това проучване ще се отнася до наличието и използването на инфраструктурата за ИКТ и на цифровите средства и до равнищата на цифровите умения.
 • Стартиране на проекти за изкуствен интелект и анализ на ученето в областта на образованието.

 

Последни публикации