Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2021-2027)

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) представи първите проекти на мерки за новата Обща селскостопанска политика за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

Проектите в Програмата за развитие на селските райони са насочени към:
• биологичното производство
• необлагодетелстваните райони
• стартовата помощ за млади земеделски стопани
• подпомагането на малки стопанства, както и инвестиции в стопанствата
• преработката на селскостопански продукти и неземеделските дейности.

Предвижда се подпомаганена млади и малки земеделски стопани под формата на грант в случай, че стопанството им е до 20 000 евро СПО. Безвъзмездното плащане ще е в размер на 100% грант, който да бъде достъпен до по-голям брой земеделски стопанства и по-лесен и достъпен начин на кандидатстване.

Фонд земеделие програми за кандидатстване 2023

Започна приемът по подмярка 6.1 от ПРСР за млади фермери и земеделски производители

програма за развитие на селските райони

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

Те ще бъдат насочени към земеделски стопани и микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места.

Предлага се финансовото подпомагане да бъде допълвано и възможност за комбиниране с кредити, които да се отпускат от Държавен фонд „Земеделие“.

Европрограмите трябва да гарантират:

 • осигуряване на справедливи условия и стабилно икономическо бъдеще за земеделските стопани
 • определяне на по-амбициозни цели за действия в областта на околната среда и климата
 • запазване на централното място на селското стопанство в европейското общество.

Целта на европроектите за развитие на селските райони е:

 • Гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани,
 • Действия за борба с изменението на климата,
 • Подпомагане на смяната на поколенията,
 • Повишаване на конкурентоспособността,
 • Грижа за околната среда,
 • Стимулиране на развитието на жизнеспособни селски райони,
 • Възстановяване на баланса на силите в хранителната верига,
 • Опазване на ландшафтите и биологичното разнообразие,
 • Запазване на качеството на храните и опазване на здравето.

По-справедливи условия благодарение на по-добра насоченост.

 •  по-голямо подпомагане за хектар за малки и средни стопанства
 • намаляване на дела на получаваните преки плащания над 60 000 евро на стопанство и ограничаване на плащанията на равнище 100 000 евро на стопанство, за да се гарантира по-справедливо разпределение на финансирането.
 • минимум 2% от прякото финансиране, предоставено на всяка страна от ЕС, се заделят за млади фермери, като те ще се допълват от финансова подкрепа по линия на развитието на селските райони и мерки за улесняване на достъпа до земя и прехвърлянето на земи.
 • страните от ЕС трябва да гарантират, че само земеделски стопани ще получават европейско финансиране.

По-високи амбиции за екологосъобразност

 •  смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, както и за използването на устойчива енергия
 • устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух
 • защита на биологичното разнообразие, подобряването на екосистемните услуги и опазването на местообитанията и ландшафтите.

Ново екологосъобрано земеделие

 • опазване на почвите чрез изисквания за защита на богатите на въглерод влажни зони и редуване на културите
 • въвеждане на задължителен инструмент за управление на хранителните вещества с цел подобряване на качеството на водите и намаляване на равнищата на амоняк и диазотен оксид
 • нов поток на финансиране от бюджета на ОСП за директни плащания по „екосхеми”, чрез който ще се подкрепят и стимулират земеделските стопани в областта на климата, биологичното разнообразие и околната среда.

Земеделски стопани в центъра на европейските селски общности

Европроектите подпомагат:

 • нови поколения земеделски стопани да навлязат в професията чрез насърчаване на трансфера на знания от едно поколение към друго и чрез подобряване на достъпа до земя на младите земеделски стопани
 • заетостта, растежът, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство
 • селскостопанският сектор в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително безопасната и питателна храна, произведена по устойчив начин, хранителните отпадъци, както и хуманното отношение към животните
 • постоянна подкрепа за селските общности чрез инициативата за интелигентни села и воденото от общностите местно развитие в рамките на програмата LEADER.

Подкрепа за иновации.

Успешните стратегии за системи за знания и иновации в селското стопанство включват:

 • засилване на обмена на знания и укрепване на връзките между изследванията и практиката
  – укрепване на всички консултантски услуги в областта на селското стопанство и засилване на тяхната взаимосвързаност в рамките на системите за знания и иновации в селското стопанство
 • засилване на мултидисциплинарните и трансграничните интерактивни иновации
 • подкрепа за цифровия преход в селското стопанство.

Одобрени са три проекта по Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

Одобрени за финансиране са три проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони през 2021 г.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проектните предложения е в размер на 110,427.56 лева.

Проектите, предложени за финансиране, са:

BG06RDNP001-19.354-0002 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  (МИГ) Карлуковси карст – Черве Бряг – Искър.

Нови възможности за развитие на устойчив еко туризъм на територията на “МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”.

BG06RDNP001-19.354-0003 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ) Долна Митрополия – Долни Дъбник

Подготвителен транснационален проект на тема: “Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ “Долна Митрополия – Долни Дъбник”

BG06RDNP001-19.354-0004 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ” (МИГ)

„Използване на потенциала на територията на СНЦ “МИГ ЛОМ” и идентифициране на партньорска МУРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свзан с рибарския поминък.

Мярка 4.1 – “Инвестиции в земеделски стопанства”

Мярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР

Извънреден прием на ПРСР 2014 – 2020 с допълнителен бюджет от преходният период до 2023 год.

Списък на селските райони в България

Информация за останалите европейски програми.

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми.