Подкрепа за семейни предприятия

Програма Подкрепа за семейни предприятия стартира до края на 2023 г. и отсега се радва на голям интерес.

Досега у нас не е стартирала подобна процедура. Специфичната цел на програма Подкрепа за семейни предприятия е :

Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции . Да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Приоритет: Иновации и растеж .

Общ размер на БФП: 117 514 155 лв. (60 084 033,38 евро)

Обсъждане и одобряване на по-слабо развити региони (извън ЮЗР) – 103 543 940,71 лв. (52 941 176,23 евро) региони в преход (ЮЗР) – 13 970 214,30 лв. (7 142 857,15 евро)

Основни параметри на процедурата:

Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Да имат средносписъчен брой на персонала за последната приключена финансова година към датата на обявяване на процедурата, който е ≥ 2 заети лица. Да са семейни предприятия по смисъла на определението за „семейно предприятие” през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, или

Да са предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), или

Да са предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите.

Определение на „Семейно предприятие“ :

Предприятие, в което повече от половината от капитала на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала на предприятието и минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението му, като между двете лица съществува роднинска връзка, или повече от половината от капитала на предприятието се притежава от повече от едно физически лица, създали предприятието или придобили капитала на предприятието, като между тях съществува роднинска връзка и минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието, имат роднинска връзка, участва официално в управлението

Кандидатите да са:

са реализирали нетни приходи от продажби за последните 3 приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата, които съответстват на праговете за минимални и максимални размери на нетните приходи от продажби, посочени в Условията за кандидатстване за съответната категория предприятие.

заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 и съответно за осъществяваната дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона за занаятите.

Допустими дейности:

1 Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите.

2 Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите.

Разходи:

за придобиване на активи – дълготрайни материални активи (ДМА) и/или активи под стойностния праг на същественост за ДМА, представляващи инструменти, машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието. за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.

за създаване на онлайн магазин за продуктите/ услугите от дейността, за която е заявена подкрепа с цел подобряване на пазарното представяне на предприятията.

Минимален размер на помощта: 25 000 лева

Максимален размер на помощта: 150 000 лева

Максимален интензитет на помощта: 60%

Приложим режим: „минимална помощ“ (de minimis)

  1. Приоритизация на проекти:
  2. Принадлежност на кандидата към повече от една целева група предприятия по процедурата (максимален брой точки да се присъждат на проекти, подадени от кандидати, които са семейни предприятия и едновременно с това осъществяват дейността си в сектора на творческите индустрии или занаятите).
  3. Регионална приоритизация на проектите според мястото на изпълнение (максимален брой точки да се присъждат на проекти, подадени от предприятия, които имат седалище и адрес на управление в северните райони на планиране и включват дейности, които ще се реализират изцяло в тези райони, следвани от южните райони, като няма да се присъждат точки на проекти, които ще се изпълняват в Югозападен район на планиране).
  4. Приоритизация съгласно НСМСП 2021-2027 г. (максимален брой точки да се присъждат на предприятия, заявили подкрепа за дейност, която попада в националните приоритетни сектори, заложени в НСМСП и едновременно с това – в секторите, определени като приоритетни за съответния регион съгласно НСМСП.