Ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ)

Схемата е по Оперативна програма „Иноваци и конкурентноспособоност”  и е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ.

Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Мярката е насочена към предприятия от почти всички сектори на икономиката и цели по бърз и ефективен начин и цели по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги.

Кои сектори не могат да се възползват от ваучерите?

 1. Селско, горско, рибно стопанство,
 2. Добивна промишленост,
 3. Строителство,
 4. Образование и Социални дейности, които се финансират чрез други програми и мерки.

Какви дейности се финансират?

Обхватът на ваучерите включва:

 • предоставяне на услуги за ИКТ и дигитален маркетинг;
 • уеб-ИКТ услуги за платформи;
 • уебсайтове, мобилни приложения и други уеб базирани решения;
 • придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени, логистични процеси;
 • въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност;
 • закупуване на хардеур, необходим за работата на новите приложения и софтуер;
 • предоставяне на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ чрез обучение на служителите на получателите на ваучери.

Бюджет: 30 600 000 лв.

Средствата представляват 100% безвъзмездна помощ за крайните получатели.

МАКСИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЕДИН ВАУЧЕР Е 30 000 ЛВ.

Планирано е да бъдат подкрепени 2 926 предприятия.

Предлаганите ваучери във ваучерната схема ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери, според фиксираната им номинална стойност:

 1. Ваучери – тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:
 • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
 • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
 • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.

В случай, че в ИКТ услугите, обхванати от Ваучери-тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения е включен хостинг, то срока, за който са предвидени разходи в бюджета на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат участва във ваучерната схема, не трябва да е по-дълъг от крайния срок за изпълнение на проектното предложение. След този срок, разходите за хостинг не се включват в стойността на ваучера.

 1. Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:
  1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг:
   1. Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
   2. Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
   3. Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
   4. Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.
  2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси
   1. Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
   2. Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
   3. Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.
  3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите:
   1. Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
   2. Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
   3. Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата.

Допълнителна информация

Като задължителен елемент (дейност) към всички ИКТ услуги, включени и в двата типа ваучери се възприемат: консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ (т.е. обучение на служители на получателите на ваучерите за работа с внедряваните ИКТ услуги).

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички ИКТ услуги е получаването на:

 • лиценз или друг документ удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за ИКТ система/модул;
 • протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
 • технически паспорт или друг еквивалентен документ.

Стойността на ваучера се изплаща само при изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

Ваучерната схема, която миналата година бе предоставена като пилотен проект и от нея се възползваха 450 предприятия, ще подпомага успешно внедряването на цифрови технологии в компаниите, постигайки първо ниво „Компютризация” и второ ниво „Свързаност” на дигитализация на МПС, както и въвеждане на мерки за осигуряване на кибесигурност на предприятията.

От схемата обаче няма да могат да се възползват сектори A, В, F,P,Q.

Индикативниятсрок за обявяване: второто тримесечие на 2022 г.

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

За повече информация, свържете се с нас чрез контактната ни форма или се обадете на посочените телефони!