Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Антикризисни икономически мерки и процедури за подпомагане на бизнеса

Програми и мерки за справяне с кризата от Covid-19

Отворена е програмата за Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. 

Повече информация ще намерите на страницата ни Подкрепа за предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Мярка за подпомагане на хората в неплатен отпуск

Механизмът за компенсации влиза в сила на 30 ноември.

Хората, които ще излязат в неплатен отпуск за периода на триседмичния частичен локдаун, трябва да подадат заявление към работодателя. Това обясни социалният министър Деница Сачева. Полагат им се 24 лв. дневно, след като работодателите подадат списъците към Бюрата по труда. Към тях трябва да бъдат приложени и банковите сметки на служителите, за да се получават директно парите по тях.

Помощта е предвидена за 60 дни и трябва да се изплати след изтичането на отпуската.  Затова не е изключено някои от служителите да получат парите си в дните между празниците.

За помощта може да кандидатстват и фирми, които са освободили хората си по места и са затворили бизнесите си още от 2 октомври. В масовите случаи неплатеният отпуск ще бъде с дата от 29 октомври до 31 декември т. г.

Подпомагането на работници на непълен работен ден е пропорционално на трудовия договор – напр. за 4-часов работен ден, се полагат 12 лв., вместо 24 лв., които пък се дават за 8-часов труд.

При възникнали проблеми на работниците с работодателите, те могат да подават жалби към социалното министерство.

Тази помощ е предвидена за около 50 хил. души, работещи в малки и средни предприятия, които са затворени със заповед на здравния министър и не могат да изпълняват дейността си.

Компенсацията от 24 лв. представлява фактически схема 80/0, защото на практика се плащат 80% от минималната работна заплата, а работодателят не участва с вноски, както при останалите компенсаторни схеми.

Всеки работодател има възможност да комбинира няколко схеми-напр. 80/0 за част от работниците с 80/20 за друга част от персонала.

Междувременно продължават мерките 60/40 и 80/20, както и Патронажната грижа за карантинираните.

Мярка 60/40

Мярката е инстррумент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители.

Общ размер: 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за август 2020 г.

Работодателят, получил средства за запазване на заетостта, ще изплаща на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за август 2020 г.

Целева група:

Средства за запазване на заетостта при облекчените условия, определени за сектор “Хотелиерство и ресторантьорство”, могат да се изплащат и на работници и служители, осигурени в икономическа дейност с код 49.39 “Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде”

Финансов ресурс: 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец август

Продължителността на проекта: 3 месец, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г.

Мярка 80/20

Мярката е инструмент за спешна подкрепа на бизнеса в секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм” за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители.

Целева група:

Работодатели и самоосигуряващи се от секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм”, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20 на сто за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите.

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, следва да отговарят на няколко основни изисквания, сред които са:

 • да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.;
 • през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси (стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели – б.р).

Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се, които не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 година.

 • да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. Условието за запазване на заетостта е валидно и за работодателите.

Продължителност: до 1 май 2021 г.

Нова помощ за родителите след затварянето на училищата

Семейства с деца до 14 години, обучаващи се дистанционно, също ще могат да получат целева помощ. Доходната граница е равна на до 150 на сто от минималната работна заплата, или 915 лв.

Друго облекчение е, че определянето на средномесечния доход на член от семейството ще се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени мерките.

Заявление-декларациите за помощта ще се подават в дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес. Това може да стане по електронен път или по пощата.

За семейства с едно дете до 14 г. помощта е равна на минималната заплата, която за 2020 г. е 610 лв. За семейства с две и повече деца нейният размер ще е 150 на сто от минималната заплата – 915 лв. За изплащането на този видподпомагане са предвидени 73 млн. лв. Условията за кандидатстване подробно са описани на сайта на АСП.

Предполага се, че ще бъдат подкрепени доста родители, тъй като много от тях вече са изчерпали платените си отпуски.

Постановлението за определяне реда и условията за изплащане на компенсации на работещите във временно преустановените икономически дейности, ще бъде публикувано на страниците на Агенцията по заетостта още в понеделник, след обнародването му в Държавен вестник. Правителството има готовност да увеличи бюджетите, ако те не стигнат за всички мерки, увери министър Сачева. Най-вероятно обезпечаването на компенсаторните механизми ще струва около 400 млн. лв. на правителството.

Подпомагане по проектите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.:

ПРОЕКТ “ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

Цел на проекта:

Предоставяне на подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID – 19. Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост.

Ще се предоставя подкрепа за наемане на безработни лица на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 6 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост.

Финансов ресурс: 160 000 000 лв.

От тях 50 000 000 лв.- подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Продължителността на проекта: 31.12.2021 г.

Проект „Родители в заетост“

Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12 годишна възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Бюджет на проекта: 50 000 000 лв.

Целева група:

 • Родители:
 • Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
 • Многодетни родители (с три или повече деца на възраст до 12 г.) на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.
 • Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.
 • Детегледачи:
 • Търсещи работа безработни лица – младежи до 29 г. вкл.; търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30 г.; лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Продължителност: до 2023 г.

 

Проект “Ваучери за заети лица”

Основна цел:

Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са в трудово правоотношение, в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, както и на заети лица над 54 г. (навършили 55 г.), които са в трудово правоотношение в предприятия извън държавната администрация с висше образование.

Общ размер на БФП: 50 000 000 лв.

Основни дейности:

 • Набиране на заявления от заетите лица за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
 • Изработване и отпечатване на ваучери за обучение;
 • Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професия и/или за ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
 • Предоставяне на обучение срещу ваучери;

Целева група:

 • Заети лица в България, които са в трудово правоотношение в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование;
 • Заети лица в България над 54 г. (навършили 55 г.), които са в трудово правоотношение с предприятия извън държавната администрация с висше образование.

Период на изпълнение: 2016-2021 г.

 

Програма “Старт на кариерата”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

 • Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
 • Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
 • Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
 • Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
 • Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

Целева група:

 • младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.
 • Работодатели са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

 

Проект “Обучения и заетост за младите хора”

Основна цел:

Предоставяне на възможности за интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Общ размер на БФП: 115 854 936лв.

Допустими кандидати:

Компонент I:

Неактивни и безработни лица на възраст до 29 г.

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29 г. вкл, които са:

 • с основно или по-ниско образование;
 • продължително безработни с регистрация в Бюро по труда от 12 и повече месеца;

Компонент II:

Неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29 г.

Приоритетно се включват лица с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75 и над 75 на сто.

Основни дейности:

Компонент I:

 • Информация и насочване директно към свободни работни места за лица от целевите групи, за които работното място не изисква преминаване през обучение.
 • Провеждане на обучения за професионална квалификация и/или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“.
 • Осигуряване на наставник за младежите, наети директно на свободни работни места, за които младежите не се нуждаят от включване в обучение – за максимален срок от 3 месеца.
 • Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г, за период до 12 месеца.

Компонент II:

 • Информация и насочване директно към свободни работни места за лица от целевите групи, за които работното място не изисква преминаване през обучение.
 • Предоставяне на обучение, вкл. и чрез издаване на ваучери за придобиване на ключови компетентности на безработни лица с трайни увреждания.
 • Осигуряване на наставник за младежите с трайни увреждания за максимален срок до 3 месеца.
 • Наемане на лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 24 месеца.
 • Предоставяне на еднократни стимули, покриващи размера на шест минимални работни заплати установени за страната, предоставящи се на работодатели, запазили заетостта на наето лице с увреждане, 6 месеца след изтичане на субсидирания период.

Период на изпълнение: 2015-2023 г.

Други мерки за подкрепа за предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Допълнителна информация за всяка програма можете да намерите тук