Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Програма Развитие на Човешките ресури 2021-2027 г. - Гудуил Консултинг ЕООД

Програма Развитие на Човешките ресури 2021-2027 г. : „Адаптирана работна среда”

Индикативен срок на обявяване:  април – юни 2023г.

Индикативен срок за кандидатстване:  юли 2023г.

Основна цел:

Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Бюджет: 

Общ размер на БФП: 100 млн. лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минималният размер на допустимата безвъзмездна помощ за един проект е 50 000 лв.
 2. Максималният размер на допустимата безвъзмездна помощ за един проект е 391 166 лв.

Процент на съфинансиране:

До 100 % от допустимите по проекта разходи: за кандидати микро, малки и средни предприятия

До 80% от допустимите по проекта разходи: за кандидати големи предприятия

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Допустими кандидати:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон
 2. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство
 3. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013

Допустими дейности:

 1. Разработване и прилагане на “зелени” модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на “зелени” карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на “зелени” модели на организация на труд. (задължителна дейност).
 2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве”- психологична подкрепа.
 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
 4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
 5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи:

 • Разходи за обучение на предприятията за внедряване на “зелени” модели на организация на труд (задължителни);
 • Разходи за консултации/лекции от страна на психолог, свързани с превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве”;
 • Разходи за работно облекло и лични предпазни средства на служителите на предприятието в зависимост от естеството на работа;
 • Разходи за обезопасяване машини и съоръжения в работната среда;
 • Разходи за оборудване и обзавеждане, стопански инвентар и СМР дейности на местата за отдих, спорт и хранене на служителите (напр. кухненско оборудване, вентилация, климатизация).