Програма Внедряване на иновации в предприятията в подкрепа на Прехода към кръгова икономика

 

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области:

 •  „Информатика и ИКТ“
 •  „Мехатроника и микроелектроника”
 •  „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”
 •  „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”
 •  „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”

В края на изпълнението на проекта следва да е налице внедрена в предприятието продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Начало на приема: 02.11.2023 г.

Срок за кандидатстване: 31.01.2024 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 293 374 500 лева

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:

50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро- и малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

Допустими кандидати:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия (МСП)
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

Допустими проекти:

Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка на кандидата или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Интензитет на помощта: 20-50 %

Допустими дейности и разходи:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) за Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване:

 • По дейност 1
  • машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА) – необходими за изпълнението на проекта.
 • По дейност 2
  • специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) – необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензи за софтуер до 400 000 лева.

Елемент Б „Услуги“ (незадължителен):

 • По дейност 1
  • Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация, вкл. Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • По дейност 2
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите, вкл. разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) , за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.
  • разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева.
  • разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

Максимален срок за изпълнение на проекта:

15 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Свържете се с нас за повече информация и консултация.