Програма Внедряване на иновации в предприятията в подкрепа на Прехода към кръгова икономика

Очаква се да отвори през 4-то тримесечие на 2022 г.

Цел:

-Подкрепа на предприятията за преход към кръгова и нисковъглеродна икономика чрез въвеждане на кръгови модели за производство и потребление

-Стандартизиране в областта на оконата среда и насърчаване на технологии

-СМР

-Използване на продукти на биологична основа

Бюджет: 240 млн. лв. /вкл. разпределен бюджет за големи предприятия-20% или 48 млн. лв./

Процент на финансиране:

До 50% за микро, малки и средни предприятия

До 30% за големи предприятия

Максимален интензитет на помощта:

  • Микро предприятия – до 350 хил. лв.
  • Малки предприятия-до 550 хил. лв.
  • Средни предприятия – до 750 хил. лв.
  • Големи предприятия-до 1 000 000 лв.

Допустими кандидати:

Микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост”

ВАЖНО! Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси вкл. етерични маслодайни растения, дървесина и т.н.

Допустими разходи:

-Закупуване на машини, съоръжения, оборудване

-Разходи за консултантски, инженерно-технически услуги, изготвяне на анализ на ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятията и възможните решения за подобряването им

-Разходи за придобиване на НМДА-специализиран софтуер и компютърни приложения

Допустими дейности:

-Технология за преработка на отпадъците в предприятията, образувани от собствена дейност/вкл. текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др./

-Ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократва употреба

-Внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия

-Внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/ зелени опаковки

-Намаляване на използваните суровини и материали. Насърчаване използването на естествени и/или възобновяеми биоресурси, с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика.

-Заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразгаридими материали

-Методи за биорегенерация и съответните вериги за създаване на стойност

-Подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите

-Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикиране с ключови характеристики-СО2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.

Свържете се с нас за повече информация и консултация.