Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Програма Хоризонт Европа - Гудуил Консултинг ЕООД

Horizon Europe – ключовата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации с бюджет от 95,5 милиарда евро.

Програма „Хоризонт Европа“

Програмата „Хоризонт Европа“ е продължение на програмата „Хоризонт 2020“.

„Хоризонт Европа“ е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г. Бюджетът на програмата е от близо 95,5 милиарда евро (с увеличение от 30% в сравнение с досегашната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“).

Очакванията са „Хоризонт Европа“ да засили ролята на ЕС в секторите на науката и технологиите с цел преодоляване на основните глобални предизвикателства в области от жизненоважно значение като здравеопазването, застаряването на населението, сигурността, замърсяването и изменението на климата.

В тази връзка „Хоризонт Европа“ ще насърчава високите постижения и ще предоставя ценна подкрепа на най-добрите изследователи и новатори, за да се даде тласък на дългосрочни промени, необходими за гарантиране на зелена, здрава и устойчива Европа. .

Предложението за „Хоризонт Европа“ включва три стълба:

 • високи постижения в научната област
 • глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост (подпомагане на научни изследвания, насочени към обществените предизвикателства и промишлените технологии в области като цифровите технологии, енергетиката, мобилността, храните и природните ресурси)
 • иновативна Европа (насърчаване на иновациите чрез създаване на Европейски съвет по иновациите. Той ще предлага „обслужване на едно гише“ на новаторите с голям потенциал.)

В допълнение „Хоризонт Европа“ ще насърчава участието и ще намалява разликите между държавите в областта на научните изследвания и иновациите чрез широк спектър от мерки за подкрепа на държавите с по-ниски резултати в областта на научните изследвания и иновациите / България също/ за изграждане на центрове за високи постижения, за подобряване на техния капацитет и за улесняване на връзките на сътрудничество.

За тази цел ще бъдат разпределени 3,3 % от бюджета на програмата, което представлява значително увеличение в сравнение с „Хоризонт 2020“.

„Хоризонт Европа“ ще увеличи своето въздействие, като работи в тясно сътрудничество с други програми и политики на ЕС, като InvestEU, „Еразъм +“, политиката на сближаване на ЕС, „Цифрова Европа“, европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа и Механизма за възстановяване и устойчивост, за да насърчи по-бързото разпространение на национално и регионално равнище и внедряването на резултатите от научните изследвания и иновациите.

Това е новата програма на Съюза за финансиране на научни изследвания и иновации.

Тя работи по въпросите на изменението на климата, спомага за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие и стимулира конкурентоспособността и растежа на ЕС.

Програмата улеснява сътрудничеството и подсилва въздействието на научните изследвания и иновациите при разработването, подкрепата и прилагането на политиките на ЕС, като обръща внимание на глобалните предизвикателства Тя подпомага създаването и по-доброто разпространение на отлични знания и технологии

Благодарение на програмата се създават работни места, ангажира се изцяло фонда с таланти на ЕС, стимулира се икономическия растеж, насърчава се промишлената конкурентоспособност и се оптимизира въздействието на инвестициите в рамките на едно устойчиво европейско научноизследователско пространство.

Могат да участват юридически лица от ЕС и асоциираните държави.

Времетраене на програмата

2021—2027 г.

Водеща генерална дирекция

Научни изследвания и иновации

Ползи от амбициозната програма Хоризонт Европа

Амбициозната програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.) е рамка за:

 • укрепване на научните и технологичните основи на и европейското научноизследователско пространство (ЕНП)
 • стимулиране на капацитета за иновации, конкурентоспособността и създаването на работни места
 • осъществяванет на приоритетите на гражданите и
 • съхраняванет на социалноикономическия модел и ценностите ни

Европейската комисията предлага бюджет от 100 милиарда евро за „Хоризонт Европа“.

Ползите:

 • Добавена стойност благодарение на „Хоризонт Европа“
 • Сътрудничество, обмен и мрежи на транснацион ално равнище
 • Критична маса за справяне с глобалните предизвикателства
 • Конкурентно финансиране за насърчаване на високите постижения
 • Популяризиране на водещите научни изследвания
 • Транснационални иновации

Хоризонт Европа“: Предварителна структура с три стълба

Стълб I : Високи постижения в научната област:

 • Европейски научно изследователски съвет- бюджет 16,6 млрд. евро
 • Действия „Мария Склодовска-Кюри“ – бюджет 6, 8 млрд. евро
 • Научноизследователски инфраструктури – бюджет – 2, 4 млрд. евро

Стълб II :Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността в Европа

 • Здравеопазване
 • Култура, творчество и приобщаващо общество
 • Гражданска сигурност за обществото
 • Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство
 • Климат, енергия и мобилност
 • Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда
 • Съвместен изследователски център

Бюджет : 52,7 млрд. евро

Стълб III Иновативна Европа

 • Европейски съвет по иновациите
 • Европейски иновационни екосистеми
 • Европейски институт за иновации и технологии

Бюджет: 14 млрд. евро

Цели :

– Разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство, вкл.

-разширяване на участието и разпространение на високите научни постижения

– реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации

Ресурси , свързани с програмата:

 • 7% от населението на света;
 • 20% от научните изследвания и иновациите в света;
 • 1/3 от всички висококачествени научни публикации.

След поуките от междинната оценка на „Хоризонт 2020“ през новия програмен период дейността се насочва към :

 • Разширени възможности за асоцииране;
 • По-голямо въздействие чрез ориентиране към мисии и участие на гражданите;
 • Подкрепа за водещи до пробив иновации;
 • Укрепване на международното сътрудничество;
 • По-голяма отвореност.

Основни новости :

 • Европейски съвет по иновациите;
 • Мисии за научни изследвания и иновации;
 • Разширени възможности за асоцииране;
 • Политика в подкрепа на отворената наука;
 • Нов подход към партньорствата;
 • Насърчаване на участието научни постижения;
 • Европейски съвет по иновациите.

Подпомагане за водещи до пробив и революционни иновации с потенциал за разширяване на мащаба, които са твърде рискови за частните инвеститори (70 % от бюджета са определени за МСП)

Прости и целенасочени правила

 • По-нататъшно съгласуване с Финансовия регламент
 • Засилена употреба на опростени форми на безвъзмездни средства, когато е целесъобразно (използване на опита от пилотното прилагане на еднократни суми при „Хоризонт 2020“)
 • По-широко възприемане на обичайните практики за определяне и анализ на разходите
 • Засилено взаимно използване на одити, улесняващо бенефициерите, които участват в няколко програми на Съюза§

Привлекателния модел на финансиране от „Хоризонт 2020“, включително процент на финансиране до 100 % от преките разходи

 • Принципа на единен набор от правила

Ключови пътища на въздействие за проследяване на напредъка

 1. Създаване на висококачествени нови знания
 2. Укрепване на човешкия капитал в научните изследвания и иновациите
 3. Насърчаване на разпространението на знания и отворена наука
 4. Изпълнение на приоритетите на политиката на ЕС и справяне с глобалните предизвикателства чрез научни изследвания и иновации
 5. Осигуряване на ползи и въздействие чрез мисии за научни изследвания и иновации
 6. Засилване на възприемането на научните изследвания и иновациите от обществото
 7. Генериране на растеж, основан на иновациите
 8. Създаване на повече и по-качествени работни места
 9. Мобилизиране на инвестиции в научни изследвания и иновации

Сфери на действие на програмата:

 • Въздействие в научната сфера;
 • Въздействие върху обществото;
 • Въздействие в в икономическата сфера.

Стратегически план за изпълнение на „Хоризонт Европа“

Стратегическият план (нов акт за изпълнение на Комисията) ще подготви съдържанието на работните програми и поканите за представяне на предложения за първите четири години

 • Стратегическа ориентация за подкрепа на научните изследвания и иновациите, очаквано въздействие
 • Партньорства и мисии
 • Области за международно сътрудничество
 • Въпроси като:

∙ Баланс между научните изследвания и иновациите

∙ Социални и хуманитарни науки

∙ Ключови базови технологии и стратегически вериги за създаване на стойност

∙ Равенство между половете

∙ Етика и почтеност

∙ Разпространение и използване на резултатите

Два допълващи се инструмента , чрез които се осъществява крачката от идеята до проекта, който представлява интерес за инвестиране

1.„Изследвач“:

безвъзмездни средства (от ранния етап на технологията до предпазарния етап)

2.„Ускорител“ :

само безвъзмездни средства и смесено финансиране (от предпазарния етап до пускането на пазара и разширяването на мащаба)

 

Свържете се с нас за повече информация и консултация.