Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Мярка 4.2 - проекти и прием 2024 - Гудуил Консултинг ООД

Целеви прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  по ПРСР

Основната цел на програмата е: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро като част от Програма за развитие на селските райони.

Индикативен срок на обявяване: 05.2022
Индикативен срок за кандидатстване: 06.2022

Допустими кандидати по мярка 4.2:

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за Кооперациите, както и да отговарят на критериите:

 • Да са регистрирани земеделски стопани, без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение и с минимален стандартен производствен обем в размер не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро и/или;
 • Да са групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, и или;
 • Да са еднолични търговци и юридически лица, различни от регистрирани земеделски производители или групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Какво финансира програмата – допустими дейности:

Подпомагат се проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване
 • на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост и/или
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
 • инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Общ размер на безвъзмездната помощ: 339 116 000 лева

Средства от Европейски фондове: 33 248 600 лева

Национално съфинансиране: 5 867 400 лева

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 • Минималния размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е 586 740 лв.

Процент на финансовата помощ:

 • 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за МСП;
 • 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
 • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 • Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ.

Критерии за подбор на проекти:

Приоритет чрез критериите за подбор по процедурата ще бъде предоставян на:

 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор “Плодове и зеленчуци”, и/или сектор “Животновъдство”, и/или сектор Етеричномаслени и медицински култури;
 • Проектни предложения, подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти;
 • Проектни предложения представени от кандидати, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти
 • Кандидати, които през предходната финансова година /2020 г./ са реализирали приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти;
 • Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020;
 • Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение;
 • Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности за производство на биологични продукти;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации;
 • Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ;

За повече информация може да се обадите на телефоните в сайта ни, както и на посочената контактна форма: