Отворен е прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР

Основната цел на програмата е: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Допустими кандидати по мярка 4.2:

 • Земеделски производител
 • Едноличен търговец и юридическо лице регистриран по ТЗ
 • Признати групи и организации на производители;

ВАЖНО: Кандидатите следва да са извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение

Какво финансира програмата:

Подпомагат се проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга;
 • Закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 • Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Общ размер на безвъзмездната помощ: 387 164 028,74 лева

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е 5 867 400 лв.

Процент на финансовата помощ:

 • Между 35% и 75% от общите разходи

Срок за подаване на проектни предложения: 17.12.2021 г. 17:30 ч.

За повече информация може да се обадите на телефоните в сайта ни, както и на посочената контактна форма: