Програма Трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2021-2027 г.

Териториален обхват:

 • От българска страна 6 области – Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник, Кюстендил
 • От сръбска страна 7 окръга- Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишки, Топлички, Ябланички, Пчински
 • Общ бюджет: 38 116 398 евро

Планирани са инвестиции по три основни приоритета

Приоритет 1: „Конкурентноспособен граничен регион”

Бюджет: 6 479 788 евро

Допустими дейности:

 • Съвместно разработване и внедряване на технологични решения, насочени към регионални социално-икономически предизвикателства, водещи до финансови или нефинансови резултати, получени чрез сътрудничество
 • Технологични и/или организационни инвестиции, насочени към намаляване разходите за производство, предоставяне на услуги и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване конкурентноспособоността на предприятието, вкл. закупуване на специализирано оборудване и технологии/ свързани с повишаване на квалификацията/, системи за наблюдение, закупуване на ИТ оборудване, обучение и трансфер на ноу-хау, виртуални бизнес центрове, електронна търговия, електронни плащания, повишаване на производствения капацитет.
 • Инвестиции, насочени към управление на качеството на продуктите/услугите, вкл. подобрения в проектирането на продукта/услугата, на сервизното обслужване на клиентите след продажбата, на гаранцията за продукта, цялостни системи за управление на качеството
 • Достъп до нови пазари или пазарни сегменти, вкл. маркетингови проучвания, технологии за пространствено разширяване, съвместни бизнес схеми с др. предприятия, фирмени изложби
 • Маркетингови и рекламни дейности, участие в международни панаири, изложения, промоционални мероприятия, консултантски и информационни услуги, електронен маркетинг, комуникация с клиенти

Приоритет 2: „Интегрирано развитие на граничния регион”

Специфична цел 1:Разширяване и подобряване на предоставянето на услуги

Специфична цел 2: Повишаване на регионалната конкурентноспособност, вкл. в областта на туризма /най-малко 40% от бюджета на приоритета ще се заделят за проекти с акцент върху устойчивия туризъм и култура/

Бюджет: 19 763 352 евро

Допустими дейности:

 • Инвестиции в разширяване на достъпността и подобряване на качеството на услугите от общ интерес в подкрепа на социалния и икономически растеж – решения, които да отговарят на променящите се нужди, чрез възприемане на нови технологии, обществени предизвикателства / напр. застаряване на населението, обезлюдяване, т. нар. „сребърна икономика”, разнообразяване на начините за организиране, предоставяне и финансиране на УОИ /услуги от общ интерес/
 • Разработване и предоставяне на рамкова подкрепа за местните предприятия за растеж, разширяване и постигане на по-добри резултати за по-екологичен и по-интелигентен световен пазар. Тоест, организациите за подкрепа на бизнеса ще си сътрудничат при създаването на цялостна съвместна бизнес програма за бизнес услуги и консулатантски услуги, предназначена да отговори на нуждите на местните МСП за разрастване и повишаване на конкурентноспособността на регионалния и международни пазар.
 • Програмата ще се съсредоточи върху обучението и развитието /предприемачество, кръговост, ефективно използване на ресурсите, цифровизация, интернализация/, както и стабилна мрежа за подкрепа на надзора и наставничеството. Тази индиректна подкрепа за местния бизнес ще допълни пряката подкрепа, предвидена по Приоритет 1.
 • Рационализиране използването на туристически ресурси на трансграничния регион, вкл. осигуряване на по-бърз, справедлив и екологичен достъп и условия за свързване в мрежа на културно наследство и туристически обекти-нови продукти, реставрация, опазване на културното наследство, подкрепа за природни туристически обекти, инфрастурктура и съоръжения, велосипедна мрежа, обучение на персонал и т. н.

Основни целеви групи:

 • Гражданското общество
 • Местини и регионални органи
 • НПО
 • Научноизследователска и развойна дейност, институции за обучение и академични институции
 • Социални институции
 • МСП и техните професионални организации

Приоритет 3 :”По-устойчив граничен регион”

Подготовка на населението – сръбското население ще бъде обучено за действия в случай на бедствия с акцент върху горските пожари.

Българското население ще бъде инструктирано за действия в случай на земетресения.

Доброволците и професионалните екипи-за случаи на извънредни ситуации.

Бюджет: 7 127 766 евро

Допустими дейности:

 • Оптимизиране на образователния процес за реагиране при бедствия, укрепване на институционалното сътрудничество
 • Разработване на всеобхватна програма за готовност на граничните общности за адекватна реакция при природни бедствия
 • Малки инвестиции в публична инфраструктура за обучение и инвестиции в специализирано оборудване
 • Съвместно разработване на протоколи, процедури и подходи за предотвратяване на риска и управление на бързото реагиране

Основни целеви групи

 • Националните органи за управление на бедствия в България и Сърбия
 • Местни екипи за защита и спасяване
 • Доброволни пожарни отряди от Сърбия и Националното сдружение на доброволците в България
 • Местни власти
 • Деца, студенти, възрастни хора на 60 и повече години, представители на бизнеса
 • Общото население от трансграничния регион

Свържете се с нас за повече информация и консултация.