Европроект Инвестиции за растеж и конкурентоспособност на МСП

Индикативни групи дейности:

 • Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията с потенциал за растеж, вкл. бързоразвиващи се предприятия;
 • Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията, вкл. подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите;
 • Подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия;
 • Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции: предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на МСП;
 • Подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура.

Основна целева група:

МСП, браншови/работодателски организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата, индустриални паркове.

При изпълнението на дейностите ще се прилагат принципите на равенство, приобщаване и недискриминация.

Планирането на синергични интервенции за предприятията в рамките на индустриалните паркове, осигуряващи, от една страна, подкрепа за развитие на иновационния капацитет на предприятията, а от друга, мерки за развитие, растеж и интернационализация, ще позволи постигането на синергия и по-голям ефект на подкрепата.

Подобен вид подкрепа за предприятията в рамките на индустриалните паркове ще бъде предпоставка за:

 • Създаване на подходяща среда за разработване на продукти с висока добавена стойност от страна на предприятията в областите на интелигентна специализация;
 • Осигуряване на възможност за привличане на StartUp компании и/или за разширение на предприятия в сектори с висока добавена стойност;
 • Осигуряване на възможност за клъстеризиране на бизнеса чрез концентриране в индустриалните зони на дейността на различни и/или взаимосвързани производства в една локация;
 • Развитие на местната икономика съобразно местните нужди и потенциал за развитие.

Направления за предоставяне на подкрепа

 • Продължаваща подкрепа за развитие на капиталовия пазар;
 • Ще се предоставят дялови и квазидялови инвестиции за предприятия във всички етапи на развитието им в зависимост от потенциала им за растеж и съобразно нуждите на пазара и недостига на финансиране;

Планирано е изпълнението на дялови и квази-дялови инструменти – фондове за ранните етапи на развитие (ускоряване и стартъп) и фонд/ове за рисков капитал и растеж, с фокус включително върху бързоразвиващите се предприятия.

 • Подобряване на достъпа до финансиране чрез стимулиране на кредитното финансиране, което да адресира успешно предизвикателствата за българските МСП в условията на разрастваща се икономическа криза – невъзможност да наберат достатъчно капитал, изискванията за обезпечение и цената на дълговото финансиране.
 • Предвиждат се дългови инструменти за предоставяне на инвестиционен и оборотен капитал. (Допустими за подкрепа ще бъдат и най-засегнатите от последиците от кризата във връзка с разпространението на COVID 19 през 2020 г. сектори.)
 • Предвидената подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове ще се изпълнява чрез дългови инструменти.
 • Подкрепата може да е насочена към инвестиции в инфраструктура за развитие на парковете, производствена инфраструктура и жизнеспособни инвестиции в предприятия, в парковете или извън тях.
 • Предвижда се също комбинирано финансиране между финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ, както в една операция, така и в рамките на две отделни операции.

Повече информация за Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (Оперативна програма иновации и конкурентоспособност – ОПИК)

Свържете се с нас за повече информация и консултация по европейски програми.

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 46