Ще стартират инвестиционни помощи за развитие на бизнеса и иновациите

 Категория: ОПИК

Инвестиционни помощи за малките и средни предприятия предвижда Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”.

Приоритетна област са „Иновации за зелена индустрия”

Краен срок за подаване на проектни предложения – 04 юни 2020г. 13:00ч.

Основната цел е:

Насърчаване на устойчивото развитие на бизнес сектора, стимулиране и развитие на дългосрочното бизнес-сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е:

 10 061 000 евро.

Размерът на помощта е:

  • Минимален – 200 000 евро
  • Максимален-1 000 000 евро

 

По изключение ще се предоставя финансова помощ под формата на минимално подпомагане (помощ de minimis) в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията (максимум 200,000 евро за период от три фискални години). Приложимия максимален размер на безвъзмездна финансова помощ е 85%

Допустим кандидат:

1. МСП, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС;

2. Големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие;

 

Важно: Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок

за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

 

Важно: МСП могат да получат бонус, възлизащ на 10% до 20% от допустимите разходи.

2. Помощ за МСП:

 Инвестиционни помощи за МСП;

 Помощи за консултантски услуги за МСП;

 

Допустими партньори:

1. Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

 

Важно: Не е задължително да има партньори по проектите, но партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки по време на оценката. Допълнителни точки ще бъдат присъдени за сътрудничество с организации от Норвегия.

 

Допустими дейности:

1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;

2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;

3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

 

Важно: Основните дейности на кандидата трябва да са тясно свързани с дейностите, за

които кандидатства.

 

 

Допустими за финансиране разходи:

1. разходите за персонал;

2. пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта;

3. разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване;

4. разходите за консумативи и материали;

5. покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;

Последни публикации
teams