Ваучерна схема за емитиране ценни книжа на МСП

 Категория: ОПИК

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е насочена към осигуряването на достъп на българските МСП до финансиране от капиталовите пазари посредством предоставянето на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на емитирането на ценни книжа.

Целта на ваучерната схема е повишаване на капацитета на малките и средни предприятия за конкурентен, устойчив и динамично развиващ се бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари.
За целите на настоящата схема, за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия и свързани лица.

Финансирането по схемата се осъществява чрез предоставянето на ваучери с номинална стойност 50 000 лева.

Допустими кандидати:
 да са юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон.
 да са микро, малко или средно предприятие;
 да развиват основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“;
С11 „Производство на напитки“;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил“;
С14 „Производство на облекло“;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
С31 „Производство на мебели“;
С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустимите разходи са:

Разходи за консултантски услуги, свързани с емитирането на ценни книжа (акции и облигации) на капиталовите пазари в страната и чужбина, както следва:
 за подготовка/изготвяне на проспект за емитиране на ценни книжа;
 за пласиране на ценни книжа в страната и чужбина;
 да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджети.

Гореописаните услуги следва да бъде извършени от лицензирани инвестиционни посредници. В стойността на ваучера се включват и разходите за такси, свързани с процеса на подготовка на проспекта за емитиране на ценни книжа и самия процес на емитиране на ценни книжа, дължими към съответните институции.

Един инвестиционен посредник няма право да предоставя услуги по ваучерната схема на повече от 15 предприятия-получатели на помощта.

Валидност на ваучера:
Ваучерът е валиден за период от 9 месеца след датата на неговото издаване.

Оценката се извършва по реда на постъпване на заявленията за участие съгласно принципа „първи по ред, първи по право“, в случаите, когато всички изискуеми документи са представени и попълнени без забележки. В противен случай, кандидатът губи поредния си номер и се класира на по-заден номер, съобразно датата на получаване на изисканите допълнителни документи.

Последни публикации
wokr with computer