Обсъждат програма Дигитализация на малки и средни предприятия

 Категория: ОПИК

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП е вече на обществено обсъждане и ще отвори до края на март т. г.

Бюджетът по схемата е:

58 674 900 лева

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• да са микро, малки или средни предприятия
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
• да развиват основната си дейност в следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Допустими за финансиране разходи:

  1. Разходи за услуги:
  2. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
  3. Инвестиционни разходи:
  4. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

5. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Безвъзмездно финансиране
• 70% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 50 хил. лева
• максимален размер на БФП – 391 хил. лева

ERP системите (Enterprise resource planning) са софтуери за единно управление на ресурсите на предприятието. Те позволяват на фирмата да използва система от интегрирани приложения, за да управлява бизнеса си и да автоматизира много от административните си дейности, свързани с планиране на ресурсите (материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови). Това включва планиране на продукта и на неговите разработка, производство, продажба и пазарна реализация. В България такива системи използват около 10% от предприятията.

CRM (Customer Relationship Management) е софтуерна система, обхващаща всички аспекти от управлението на взаимоотношенията и диалога с клиенти и потенциални клиенти. CRM може да бъде самостоятелно приложение или специален модул в рамките на единна система за Планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Системата позволява на предприятието да се фокусира върху връзката си с индивидуални хора и техните потребности, като събира, съхранява и анализира информация за потребителите, доставчиците, партньорите, конкуренцията, както и за вътрешните процеси в компанията. Тя може да повлияе на продуктивността на фирмата не само като устройство за маркетинг и продажби, но и като интегрирана част от нейния бизнес – от управление на човешките ресурси до подобрена връзка с доставчиците.

MOM (Manufacturing Operations Management)/MES (Manufacturing Execution System) е производствена система за координация на процесите. Тя предоставя нужните инструменти за управлението на жизнения цикъл на продуктите, детайлно производствено планиране, конрол на производствения процес и отчитане в реално време, пълно управление на качеството, управление на активите и управление чрез ключови показатели за ефективност.

Business Intelligence (BI) е аналитичен софтуерен инструмент, който обработва огромни обеми информация с цел откриване, идентифициране и използване на всяка нова бизнес възможност и създаване на цялостна бизнес стратегия. Софтуерът може да повлияе благоприятно на предприятието, като подобри вземането на решения, намали разходите и идентифицира неефективните бизнес процеси, които трябва да бъдат променени (чрез т.нар. реинженеринг).

Последни публикации
inovaciiteams