Подкрепа за ВЕИ

 Категория: Uncategorized @hu

Отворена е Програма Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Министерството на енергетиката обяви две процедури за подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Това са процедури BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“ и BG-RRP-4.033 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW“.

Тези процедури са в изпълнение на Инвестиция 6 „Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на инвестицията е да допринесе за увеличаване на дела на чистата енергия в енергийния микс на България чрез подкрепа за изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови 1 425 MW мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, заедно с 350 MW съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

Процедурата „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW” е с общ бюджет от 107 570 650 лв. Финансирането е за изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с локални съоръжения за съхранение (ЛСС). Безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Програмата има за цел изграждането на минимум 200 MW производствени мощности от ВИ в комбинация с минимум 100 MW ЛСС. Няма минимален размер на финансиране, а максималният за предложение за един проект за едно предприятие е в размер до 35 854 000 лева. Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

За да бъде допустимо предложението за инвестиция, следва да бъде за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ за едно предприятие за един или няколко проекта. При изчисляването на 1/3 от общата квота, ще се включват и предложения на свързаните с кандидата предприятия.

Допустими по процедурата са компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство.

Процедурата “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW” е с общ бюджет от 427 544 438 лв. Предоставянето на средства е насочено единствено към нови мощности за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с локални съоръжения за съхранение (ЛСС), като безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за локалните съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Целта изграждането на минимум 940 MW производствени мощности от ВИ в комбинация с минимум 200 MW ЛСС. Няма минимален размер на финансиране, а максималният за предложение за един проект за едно предприятие е в размер до 58 674 900 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС. За да бъде допустимо предложението за инвестиция следва бъде за не повече от 1/3 от общата квотата на капацитета за съоръжения за съхранение по процедурата.

Последни публикации