Изплатиха още 20 млн. лв. по ПРСР

 Категория: ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна изплати над 20 млн. лв. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.).

Плащанията са за периода от 25 ноември 2021 г. до 1 декември 2021 г. Подпомагане получават 31 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 293 830,01 лв. по 2 проекта;
по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 29 280,24 лв. по един проект;
по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 994 063,95 лв. по 3 проекта;
по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 20 900,77 лв. по един проект;
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени  17 841 573,66  лв. по 16 проекта;
по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени  544 181,19 лв. по 4 проекта;
по подмярка  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени  125 498,68 лв. по един проект;
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 17 430,77 лв. по един проект;
по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 391 160,00 лв. по 2 проекта.

Последни публикации