Одобрени кандидати по подмярка 4.1.2 не могат да кандидатстват по 6.3 от ПРСР

 Категория: ПРСР

В момента върви прием по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 2 март 2022 г.

Одобрени кандидати по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ не са допустими за кандидатстване по текущия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР.

По подмярката наистина не са не са допустими за подпомагане кандидати, които към датата на подаване на проектното предложение, са одобрени по подмярка 4.1.2. Това е записано в  точка 1.6 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване.
Обърнахме се въпрос към министерството на земеделието, за да бъдем максимално точни.

“Целта на подмярка 6.3 е да се подпомогне развитието на малки стопанства, докато целта на подмярка 4.1.2 е насочена към повишаване на конкурентоспособността на стопанствата”, посочват от аграрното министерство.

Именно поради тази причина, допълват от ведомството, е определен и по-висок праг на стандартен производствен обем (СПО) като критерии за допустимост за подмярка 4.1.2. Заедно с това, допустими кандидати по подмярка 4.1.2 са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в СПО.

За сравнение, един от критериите за допустимост по подмярка 6.3 е кандидатите “да имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително.

Последни публикации