Как ще се точкува по подмярка 4.1 по ПРСР

 Категория: ПРСР

Готов е проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1, включително критериите за оценка

Фермерите и всички останали заинтересовани страни имат на разположение седмица, за да подадат своето предложение или възражение във връзка с проекта на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. Крайната дата е 29 март, а индикативната дата за отваряне на приема е 2 април.

На сайтовете на ИСУН и Министерството на земеделието са публикувани всички необходими декларации, бизнес план, калкулатор за земеделска техника, таблица и инструкции за изчисление на СПО, условия за изпълнение, за кандидатстване и всичко останало.

Ето я таблицата за точкуване на проектните предложения според критериите за оценка.

Приоритет Критерии Критерии за оценка Минимално изискване Максимален брой точки
1 Чувствителни сектори 1 “Плодове и зеленчуци”, и/или сектор “Животновъдство”, и/или сектор “Етеричномаслени и медицински култури” Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към тези сектори 20
2 Проекти с интегриран подход 2.1 Групи/организации на производители на селскостопански продукти * 20
2.2 Кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 * 5
2.3 Кандидати до 40 години включително * 5
2.4 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение Средноаритметичният размер на оперативната печалба, умножен по:

· „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

· „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

· „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

· „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

· „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

· „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки

10
3 Проекти за устойчива заетост 3 Проектни предложения, които запазват заетостта в стопанствата След изплащане на финансовата помощ е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в стопанството, установен за годината, предхождаща подаването на проектното предложение 5
4 Устойчиво и цифрово икономическо възстановяване 4.1 Производство на биологични продукти Всички инвестиционни разходи в проектното предложение са свързани с производство на биосертифицирани продукти 10
4.2 Напояване на селскостопански култури в стопанството Най-малко 35 % от допустимите разходи са свързани с инвестиции в напоителни системи – водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи. 15
Най-малко 35 % от допустимите разходи са свързани с инвестиции в напоителни системи – водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата 10
4.3 Опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ Най-малко 15 % от допустимите разходи са свързани с инвестиции, които осигуряват опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ 10
4.4. Инвестиции в иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации Най-малко 30 % от допустимите разходи по са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии 15
5 Райони с природни и други ограничения 5 Стопанства в необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 Най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 5

Последни публикации