Еврокомисията поиска национални планове за биофермерство

 Категория: ПРСР

Европейската комисия представи нов план за развитие на биологичното производство и препоръча на държавите членки да подготвят национални планове, които да се базират на етапите и размера на площите с биопродукция, достигнати в съответната страна. Целта на този план е да насърчи производството и потреблението на биологични продукти, така че до 2030 г. делът на биологичното земеделие да достигне 25% от общия размер на земеделската земя.

Планът за действие е в съответствие с Европейския зелен пакт, както и със стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие.

Налице са съществени различия между държавите членки по отношение на използваната понастоящем за биологично земеделие земя, като нейният дял е в интервала от 0,5 % до над 25 %, се посочва в становището на ЕК по новия план

Според взетото днес решение ЕК препоръчва националните планове в областта на биологичното производство да бъдат включени към националните стратегически планове по ОСП, като се набележат мерки, излизащи извън обхвата на земеделието и на предложеното по линия на ОСП.

Понастоящем около 8,5 % от земеделската площ в ЕС се използва за биологично земеделие и тенденциите сочат, че при сегашния темп на растеж този дял в ЕС ще достигне 15—18 % до 2030 г. С този план за действие се предоставя инструментариумът за даване на допълнителен тласък и достигане на 25%.

Към момента около 1,8 % (7,5 милиарда евро) от средствата по ОСП се използват за подпомагане на биологичното земеделие. Бъдещата ОСП ще включва екосхеми, обезпечени с бюджет в размер на 38-58 милиарда за периода 2023 – 2027 г., в зависимост от резултатите от преговорите по ОСП. Екосхемите може да се използват за стимулиране на биологичното земеделие.

Отвъд обхвата на ОСП сред основните инструменти ще бъдат информационни мероприятия в мрежа за споделяне на най-добри практики и сертифицирането по-скоро на групи земеделски стопаниотколкото на отделни стопани, научните изследвания и иновациите, използването на блокова верига и на други технологии за подобряване на проследимостта и повишаване на прозрачността на пазара, засилването на преработката на местно равнище и в малък мащаб, оказването на подкрепа за организирането на хранителната верига и подобряването на храненето на животните.

С цел повишаване на осведомеността относно биологичното производство Комисията ще организира ежегоден „Ден на биологичното производство“ в ЕС и ще присъжда награди в рамките на биологичната хранителна верига, за да отличи високите постижения на всеки един от нейните етапи. Комисията ще насърчава също така развитието на мрежи за свързан с биологичното производство туризъм посредством формиране на „биорайони“. „Биорайоните“ са области, в които земеделските стопани, гражданите, туристическите оператори, сдруженията и публичните органи работят заедно за устойчиво управление на местните ресурси, основаващо се на принципите и практиките на биологичното производство.

С плана се цели допълнително подобряване на резултатите от биологичното земеделие, свързана с устойчивостта. За целта действията ще бъдат насочени към подобряване на хуманното отношение към животните, гарантиране на наличието на биологични семена, намаляване на въглеродния отпечатък на сектора и свеждане до минимум на използването на пластмаси, вода и енергия.

Комисията иска да увеличи дела на научните изследвания и иновациите и да насочи най-малко 30% от бюджета, предназначен за изследователски и иновационни действия в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, които са специфични или от значение за сектора на биологичното производство.

Последни публикации