Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Очакван прием: април-май 2021 г. Планиран общ размер на БФП: 197 956 861 евро Размер на БФП: Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат: 3 млн. евро Максимален размер на [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Още 683,5 млн. евро към Програмата за селските райони

Към бюджета на ПРСР 2014-2020 се очаква да се добавят 683,5 млн. евро.  С парите от спасителния план общата сума нараства на 885,5 млн. евро. 98% ще са публични средства по планирани приеми и 2% [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Новата селскостопанска политика след 2020 г.

Кое е новото на ОСП след 2020 година През новия програмен период 2021-2027 думата мярка ще е заменена с думата интервенция! Целите на Общата селскостопанска политика след 2020 са както следва: [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Още 51 млн. лв. за туроператорите срещу COVID-19

Общ размер на БФП: 51 000 000 лв. Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ: Максимален размер: 4% от оборота  на туроператорите и туристическите агенти през 2019 г., като не може да [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Инвестиции срещу природни бедствия и катастрофични събития

Основна цел на програмата: Намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните. Общ размер на БФП: 23 469 600,00 лв. Размер на предоставената безвъзмездна [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Помощ за преработвателите на продукти от риболов и аквакултури за COVID-19

Основна цел на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР): Предоставяне на оперативен капитал за преработватели на продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Подкрепа за производители на риба срещу COVID-19

Цел по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР): Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от [...]

Категория: ПРСР
Дата:

По мярка 13 и мярка 12 се кандидатства от 25 март

От 25 март 2021 г. да се кандидатства по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. Това гласи [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Програма “Биологично земеделие” се отваря и за нови кандидати в преход

В проект на заповед на земеделския министър се определя как ще става приемът на заявления по мерки за директни плащания за Кампания 2021, финансирани от ПРСР. Вече ви представихме новите правила [...]

cтраница 1 of 2