Помощ за преработвателите на продукти от риболов и аквакултури за COVID-19

 Категория: Uncategorized @hu

Основна цел на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР):

Предоставяне на оперативен капитал за преработватели на продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на БФП: 3 186 625.22 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лева.
 2. Безвъзмездна финансова помощ за един проект не може да надвишава 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г.  от приходите за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

ВАЖНО: В случай че предприятието има приходи от дейност, различна от преработка на продукти от риболов и аквакултури, следва да се вземат предвид нетните приходи от продажби с код по КИД 2008 – 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия” за 2019 г., но не повече от 80 000 лв.

ВАЖНО: В случай че един кандидат е собственик на повече от едно преработвателно предприятие, то следва да подаде отделно проектно предложение за всяко едно от тях.

ВАЖНО: Кандидатът следва да докаже спад в оборота за месец септември или октомври, или ноември 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец от последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.) за всяко отделно преработвателно предприятие.

Процент на съфинансиране: до 100%.

Допустими кандидати:

 • еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • предприятия, извършващи икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (отм.) и да са вписани в регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти“.
 • регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност
 • Кандидати, които са регистрирали спад в оборота  за месец септември или октомври, или ноември 2020 г. с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот през 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец от последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.).

Допустими за финансиране разходи:

 1. Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
 2. Разходи за съхранение;
 3. Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи, разходи за логистични услуги);
 4. Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Последни публикации