Още 51 млн. лв. за туроператорите срещу COVID-19

 Категория: Ковид-19

Общ размер на БФП: 51 000 000 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

Максимален размер: 4% от оборота  на туроператорите и туристическите агенти през 2019 г., като не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие.

Допустими кандидати:

1) Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър;

2) Туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма, валидна към датата на подаване на заявлението.

3) Туроператори и туристически агенти, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване –  чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.).

Допустими дейности:

  • Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.
  • Туроператорът/туристическият агент следва да разполага с доказателства, че разходите, подлежащи на компенсиране, не са възстановени към датата на получаването на помощта, и въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че няма да бъдат възстановени на по-късен етап, както и че не са покрити от застраховка.
  • В случай че разходите бъдат възстановени от доставчиците на услугите в петгодишен срок считано от датата на плащане на услугата на доставчика или получени като обезщетение по застрахователно събитие, получената компенсация за тези разходи трябва да бъде възстановена на Министерството на туризма.
  • Безвъзмездните средства се използват приоритетно за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.

Последни публикации