Новата селскостопанска политика след 2020 г.

 Категория: ПРСР
 1. Кое е новото на ОСП след 2020 година

През новия програмен период 2021-2027 думата мярка ще е заменена с думата интервенция!

Целите на Общата селскостопанска политика след 2020 са както следва:

Общи цели:

 • Интелигентно, устойчиво и диверсифициране селско стопанство;
 • Грижа за околната среда и климата;
 • Социално-икономическо укрепване на селските райони;

Специфични цели:

 • Икономическо развитие на стопанствата;
 • Околна среда и климат;
 • Социално-икономическо развитие.

Хоризонтални цели:

 • Подпомагане на знанията, иновациите, цифровизация в селското стопанство и селските райони.

Ще има също така нов модел на прилагане на новата ОСП, но със същите инструменти:

 • Споделена отговорности на ЕК и България;
 • По – висока ориентация към резултати;
 • Модернизиране и опростяване;
 • По висока амбиция на ОСП за околна среда и климат;
 • Нов подход за контрол

 

Очаквани секторни интервенции (мерки) на новата ОСП:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Вино;
 • Пчелни продукти;
 • Зехтин и маслини;
 • Хмел;
 • Други сектори.

Предвижда се през новия програмен период да има само 8 интервенции (мерки) вместо досегашните 72 мерки. По този начин ще може да се прехвърлят пари вътре в самите интервенции много по-бързо отколкото е в момента. Самите осем интервенции (мерки) са, както следва:

 • Натура 2000 и други специфични ограничения;
 • Природни или други за района специфични ограничения;
 • Задължения в областта на околната среда;
 • Инвестиции;
 • Сътрудничество;
 • Управление на риска;
 • Млади земеделски стопани;
 • Обмен на знания и информация.

Последни публикации