Инвестиции срещу природни бедствия и катастрофични събития

 Категория: Uncategorized @hu

Основна цел на програмата:

Намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните.

Общ размер на БФП: 23 469 600,00 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минималният размер: 15 000 лв.
 2. Максималният размер: 2 933 700 лв.

Процент на съфинансиране:

 1. За проектни предложения на земеделски стопани, които включват само животновъден обект, финансовата помощ е 70% от размера на допустимите разходи.
 2. За проектни предложения, представени от земеделски стопани с животновъдни стопанства, които не са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, финансовата помощ възлиза на 60% от размера на допустимите разходи.
 3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Важно: Кандидатите по т. 1 и т. 2 могат да заявят финансова помощ в размер 50% от размера на допустимите за подпомагане разходи.

Важно: Кандидати, засегнати от усложнена епизоотична обстановка, са земеделски стопани, в чиито животновъден обект/и е извършено унищожаване на животни поради установени заразни болести, след 1 януари 2018 година, за което е представен протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Допустими кандидати:

 • Земеделски стопани;
 • Кандидатите Земеделски стопани трябва да:
 • имат минимален икономически размер на стопанството към датата на подаване на проектното предложение не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
 • са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или ДПЖ и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Допустими за финансиране разходи:

 1. Закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция и девастация в рамките на животновъдния обект;
 2. Изграждане на санитарни възли, вкл. закупуване на инсталации и оборудване в помещенията за персонала в животновъдния обект;
 3. Изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения.
 4. Изграждане или закупуване на съоръжения или системи за съхранение на фуражи, осигуряващи защита и повишаване безопасността.
 5. Закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;
 6. Изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните.
 7. Инсталации на оборудването, посочени в т.1, т.4 и т.5, свързано с мерки за биосигурност, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на същите;

Последни публикации