Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 Категория: ПРСР

Очакван прием: април-май 2021 г.

Планиран общ размер на БФП: 197 956 861 евро

Размер на БФП:

Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат: 3 млн. евро

Максимален размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 3 млн. евро

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 2 млн. евро, включително финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите разходи, като може да се увеличи на база общия размер на допустимите разходи в следните случаи:

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия New Generation финансовата помощ се увеличава с до 25%
  • Финансовата помощ за общите разходи по проекта е до 50%

За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 2 000 001 евро до 3 млн. евро, включително финансовата помощ е в размер до 35% от общия размер на допустимите разходи, като може да се увеличи на база общия размер на допустимите разходи в следните случаи:

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия New Generation финансовата помощ се увеличава с до 25%
  • Финансовата помощ за общите разходи по проекта е до 35%

Допустими кандидати:

  • Кандидатите, подали проектно предложение след 01.01.2021 г., следва да са извършвали дейности по преработка от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.
  • За кандидати земеделски стопани, подали проектно предложение след 01.01.2021 г., трябва да са регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.
  • За кандидати групи или организации на производители, подали проектно предложение след 01.01.2021 г., трябва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Последни публикации