Помощи за земеделците по ПРСР

 Категория: ПРСР

Кои държавни помощи ще се прилагат до края на 2022 г.

Не са удължени схемите за ликвидност, изложения и унищожаване на мъртви животни Земеделското министерство публикува списък на държавните помощи, които са одобрени от Европейската комисия (ЕК) за приложение през периода2014 – 2022 г. Вижте кои схеми ще продължат да се прилагат в периода на преход и кои са приключили.

ОСП – докъде сме?

Няма да има помощ за осигуряване на ликвидност на земеделски стопани за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19. Това са преките безвъзмездни средства, които имаха за цел да помогнат на животновъди и картофопроизводители да се издължат за заеми от ДФЗ, отпуснати в периода 2008 – 2012 г.

Няма да се отпускат пари и за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни, както и за участие в изложения.

До края на 2023 г. ще продължи да се дава „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола“. Пак до тогава е удължена и схемата „Подпомагане на предприятия за преработка, маркетинг на продукти, които не са включени в Анекс 1 от ДФЕС, подмярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020“.

При останалите схеми няма някакви големи изненади. Ето от кои от тях земеделските производители ще могат да се възползват до края на 2022 г.

 • Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия;
 • Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманноотношение към свинете и към птиците;
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани сизпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните;
 • Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните;
 • Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия;
 • Помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни;
 • Помощ за инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко;
 • Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко;
 • Инвестиции за изграждане на кланични пунктове;
 • Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция;
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период;
 • Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец;
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи;
 • Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P.
 • Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция;
 • Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал;
 • Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

 

Последни публикации