Подмярка 6.3-Стартова помощ за развитието на малките стопанства по ПРСР

 Категория: Uncategorized @hu, ПРСР

Цел на финансирането:

Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

Допустими кандидати:

Регистрирани земеделски стопани, отговарящи на определението за „малко земеделско стопанство”-икономически размер от 2000 до 7999 евро СПО.

Крайна цел:

Развитие на малките земеделски стопанства.

Допустими разходи:

Разходи за развитие на малки земеделски стопанство, посочени в бизнесплан като:

-Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20%

-Увеличаване на броя на отглежданите животни в земеделското стопанство с минимум 20%

-Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО.

Финансовото подпомагане е:

В размер на 15 000 евро, изплащана на два транша.

-Първо плащане-10 000 евро до два месеца след сключване на административния договор

-Второ плащане-5000 евро след изпълнение на бизнес плана.

Общ бюджет на програмата: 20 000 000 евро.

Очакван прием: Септември-Октомври 2021 г.

Последни публикации