По мярка 13 и мярка 12 се кандидатства от 25 март

 Категория: Uncategorized @hu

От 25 март 2021 г. да се кандидатства по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. Това гласи проект на Заповед за започване на прием на заявления по мерките от ПРСР за Кампания 2021, подавани по реда на Наредба № 5. Документът е качен за обществено обсъждане на 1 февруари, като становища се изпращат в срок до 1 месец. В него се регламентира също какви и колко дълги ангажименти ще се поемат по още две мерки от ПРСР – мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. Фермерите, кандидатстващи за Натура 2000, трябва да имат предвид, че в са влезли сила нови заповеди за обявяване на нови защитени зони. Освен това до 18 февруари на обществено обсъждане е проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба 5 за прилагане на мярка 12, според която в периода на преход ще действат по-различни правила. Най-вероятно ще отпадне и двойното финансиране, тоест стопани да не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 и мярка 12, която попада в обхвата на защитените зони.

Във фаза обсъждане на проект са и нови правила за прилагане на мярка 13. За отпадналите след новото райониране се предвижда преходно компенсационно плащане на хектар след подаване на заявления през Кампания 2021 и Кампания 2022. То може да е в размер на левовата равностойност на 25 евро.

Последни публикации