Програма “Биологично земеделие” се отваря и за нови кандидати в преход

 Категория: Uncategorized @hu

В проект на заповед на земеделския министър се определя как ще става приемът на заявления по мерки за директни плащания за Кампания 2021, финансирани от ПРСР. Вече ви представихме новите правила за поемането на ангажименти по мярка 10 за агроекология, продължаваме с мярка 11 „Биологично земеделие“. Според проектодокумента, качен за обществено обсъждане на 1 февруари, за начална дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 е посочена 9 март 2021 г.

Данни на ДФЗ сочат, че заявените площи през Кампания 2020 са над 72 000 ха, или около 77% от общо над 95 500 ха площи с биологичен статус. За Кампания 2021 се предвижда удължаване на изпълняваните ангажименти през 2020 г. и нови ангажименти, които могат да включват и площи в преход в рамките на бюджета на мярката. Тези ангажименти са с различна продължителност.

Заради очакванията за ръст в площите се предвижда кандидатите да поемат едногодишен ангажимент, когато в него се включват само сертифицирани биологични площи и пчелни семейства.

А ето и малко по-подробно какво точно се посочва в проектозаповедта. През Кампания 2021 г. по мярка 11 могат да се приемат заявления от:

  1. Kандидати, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г., които удължават ангажимента си през 2021 г., и продължаващите да изпълняват петгодишни ангажименти, поети през 2020 г.;
  2. Кандидати, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г., които увеличават одобрената площ с размери по чл. 17, ал. 5 от Наредба № 4
  3. Нови кандидати, които не са изпълнявали ангажимент през 2020 г., с площи, животни и пчелни семейства, които са включени в система на контрол за биологично производство преди края на 2020 г. и периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г.

Заявления от кандидати по т.2 и т.3, в които всички животни и пчелни семейства са вписани в регистъра съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, могат да бъдат одобрени с продължителност:

  • две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
  • една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
  • две години по направление „Биологично Животновъдство“;
  • една година по направление „Биологично пчеларство“.

За стопаните, които ще заявят по направление „Биологично растениевъдство“ от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, следва да удостоверят, че не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

Последни публикации