Подкрепа за производители на риба срещу COVID-19

 Категория: Uncategorized @hu

Цел по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР): Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 6 153 537,08 лв.

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минималният размер за проект: не по-малък от 2 000 лева.
 2. Максимален размер: не може да надвишава 20% от Нетните приходи от продажби (ОПР) за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

ВАЖНО: В случай, че предприятието има приходи от дейност, различна от производство на аквакултура, безвъзмездната финансова помощ не може да надвишава 20% от Нетните приходи от продажби на ред в Раздел VI Нетни приходи от продажби по икономически дейности с код по КИД 2008 – код 03 „Рибно стопанство“за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

ВАЖНО: В случай че един кандидат притежава повече от едно аквакултурно стопанство, проектно предложение може да се подаде за всяко едно стопанство.

Процент на съфинансиране: до 100%.

Допустими кандидати:

 • еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • предприятия, извършващи дейност рибовъдство или еквивалентна в областта на производството на аквакултури;
 • регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
 • регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.
 • Кандидати, които са регистрирали спад в оборота за месец септември или октомври или ноември, 2020 г. (по избор) с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот  (нетни приходи от продажби) през 2019 г. или средноаритметичния оборот за месец(нетни приходи от продажби) от 2019, 2018 и 2017 г.

Допустими дейности:

 1. Дейности , за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:

 1. Закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
 2. Съхранение;
 3. Външни услуги (вкл. режийни разходи, разходи за логистични услуги);
 4. Персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол.

ВАЖНО: Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) не трябва да надвишава максималния месечен осигурителен доход за 2020 г.

Последни публикации