Растеж по региони и сектори – знания и високи технологии

Секторната регионална специализация има за цел да насърчи трансформацията на МСП към по-високотехнологични производства и към услуги с интензивно използване на знания.

В основата ѝ са приоритетни икономически дейности, които включват:

 1. Код по КИД Икономическа дейност

Високотехнологични производства

 • C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства

 • C20 Производство на химични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства

 • 32 Рециклиране на сортирани отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания

 • J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • J60 Радио- и телевизионна дейност
 • J61 Далекосъобщения
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • J63 Информационни услуги
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • M72 Научно-изследователска и развойна дейност

 

Национална стратегия за МСП 2021–2027 г. е насочена към постигането на следните цели:

 • Увеличаване на броя на МСП и тяхната конкурентоспособност във високотехнологичните и средно- към високотехнологичните производства и високотехнологичните услуги с интензивно използване на знания;
 • Увеличаване на добавената стойност на продуктите и услугите на МСП;
 • Подкрепа за наемане на квалифицирани човешки ресурси в МСП;
 • Подкрепа за технологична модернизация и дигитализация на МСП;
 • Насърчаване на МСП за прилагане на чисти технологии, включително кръгова икономика, увеличаване на ресурсната и енергийната ефективност, водеща до устойчив растеж.

 

Проектите насърчават секторите с регионално значение,  висока концентрация на предприятия,  значителна добавена стойност и високата заетост в полза на регионалното икономическо развитие.  МСП в тези сектори ще бъдат финансирани да повишават своята конкурентоспособност и да постигнат устойчиво развитие.

 

Регионалните приоритетни сектори по области са определени въз основа на анализ и на базата на представения списък от икономически дейности:

Код по КИД16 Икономическа дейност

 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C11 Производство на напитки
 • C13 Производство на тъкани
 • C14 Производство на облекло
 • C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • C24 Производство на основни метали
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C31 Производство на мебели
 • C32 Производство, некласифицирано другаде
 • C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • J58 Издателска дейност

 

 

Регионалната концентрация на високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания е изключително неравномерна с два ясно очертани полюса – област София – град, абсолютният лидер и останалата част от страната, която изостава по отношение на броя на заети лица, общи приходи и оборот на един служител в посочените дейности. В този смисъл, секторната концентрация на МСП в областите в България показва, че са необходими целеви и интензивни интервенции за насърчаване развитието на МСП във всички останали по-слабо развити области на страната.

 

 

Регионална специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги. Регионална специализация в други сектори от преработващата промишленост.

Специализация в сектори извън обхвата на настоящата стратегия

 

 • Северозападен

Видин

C30 Производство на превозни средства, без автомобили

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

J62 Дейности в областта на информационните технологии

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Враца

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

Q86 Хуманно здравеопазване

I56 Ресторантьорство

F41 Строителство на сгради

Ловеч

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C31 Производство на мебели

C10 Производство на хранителни продукти

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

I55 Хотелиерство

Монтана

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

J58 Издателска дейност

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F42 Строителство на съоръжения

Плевен

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически__

 

 • Район Северен  Централен

Велико Търново

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Габрово

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C10 Производство на хранителни продукти

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Разград

C30 Производство на превозни средства, без автомобили

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти

C14 Производство на облекло

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Русе

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

C20 Производство на химични продукти

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Силистра

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти

C14 Производство на облекло

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F43 Специализирани строителни дейности

 

 • Североизточен

Варна

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C10 Производство на хранителни продукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

I55 Хотелиерство

F41 Строителство на сгради

Добрич

C20 Производство на химични продукти

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти

C14 Производство на облекло

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F43 Специализирани строителни дейности

Търговище

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство

F41 Строителство на сгради

Q86 Хуманно здравеопазване

Шумен

C20 Производство на химични продукти

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти

C14 Производство на облекло

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

 

 • Район Югоизточен

Бургас

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

J62 Дейности в областта на информационните технологии

J63 Информационни услуги

C10 Производство на хранителни продукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

I55 Хотелиерство

F41 Строителство на сгради

Сливен

C20 Производство на химични продукти

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

J62 Дейности в областта на информационните технологии

C10 Производство на хранителни продукти

C13 Производство на тъкани

C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Стара Загора

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;

C20 Производство на химични продукти

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Ямбол

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти

C31 Производство на мебели

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

 

 • Южен централен

Кърджали

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

F41 Строителство на сгради

Q86 Хуманно здравеопазване

Пазарджик

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C10 Производство на хранителни продукти

C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Пловдив

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C20 Производство на химични продукти

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

C10 Производство на хранителни продукти

C14 Производство на облекло

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F41 Строителство на сгради

Смолян

C27 Производство на електрически произведения

C20 Производство на химични продукти

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C14 Производство на облекло

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C10 Производство на хранителни продукти

I56 Ресторантьорство

F43 Специализирани строителни дейности

Q86 Хуманно здравеопазване

Хасково

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C27 Производство на електрически произведения

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F43 Специализирани строителни дейности

 

 • Югозападен

Благоевград

J62 Дейности в областта на информационните технологии

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

J63 Информационни услуги

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

I55 Хотелиерство

F41 Строителство на сгради

Q86 Хуманно здравеопазване

Кюстендил

C27 Производство на електрически произведения

J58 Издателска дейност

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C14 Производство на облекло

C10 Производство на хранителни продукти

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F43 Специализирани строителни дейности

Перник

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

C10 Производство на хранителни продукти

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C14 Производство на облекло

I56 Ресторантьорство

F43 Специализирани строителни дейности

Q86 Хуманно здравеопазване

София област

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C20 Производство на химични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C10 Производство на хранителни продукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

I56 Ресторантьорство

Q86 Хуманно здравеопазване

F43 Специализирани строителни дейности

София град

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C10 Производство на хранителни продукти

C11 Производство на напитки

C38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

I56 Ресторантьорство

F41 Строителство на сгради

F43 Специализирани строителни дейности